کالایاب
شاخص یاب

SKAGEN Kon-Tiki D

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 76 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.366 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 78 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.366 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 79 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.366 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 78 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.366 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.13%