کالایاب
شاخص یاب

SKAGEN Kon-Tiki C

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 89 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.268 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 92 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.732 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 96 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.732 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 97 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.732 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.66%