کالایاب
شاخص یاب

SKAGEN Kon-Tiki B

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 827 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.116 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 837 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.116 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 860 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 33.116 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 859 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 32.116 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.88%