شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SKAGEN Kon-Tiki A

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 870 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.096 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 878 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19.096 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 861 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.096 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 850 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.904 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.05%