کالایاب
شاخص یاب

SKAGEN Kon-Tiki A

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 806 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.704 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.96%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 825 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.296 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 841 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 27.296 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 840 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.296 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.23%