کالایاب
شاخص یاب

SKAGEN Global D

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 213 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.222 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 211 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.222 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 208 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.222 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.99%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 204 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.222 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.01%