کالایاب
شاخص یاب

SKAGEN Global C

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 223 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.569 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 225 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.569 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 225 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.569 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 224 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.569 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.7%