شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SKAGEN Global C

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 240 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.469 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 238 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.469 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 234 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.531 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 230 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.531 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.4%