صفحات مرتبط
شاخص یاب

انس نقره

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.15 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.95%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.15 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.15 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.95%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 17 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.15 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.26%