صفحات مرتبط
شاخص یاب

انس نقره

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.38 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.71%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.38 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.71%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.62 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.62 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.27%