صفحات مرتبط

انس نقره

  • نرخ فعلی:17.45
  • بالاترین قیمت روز:17.45
  • پایین ترین قیمت روز:17.40
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:17.4
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲:۵۵
  • نرخ روز گذشته:17.41
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.23%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.04

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
17.45 دلار2:55:13
17.43 دلار2:50:16
17.44 دلار2:49:15
17.43 دلار2:44:14
17.42 دلار2:41:14
17.43 دلار2:38:13
17.42 دلار2:36:15
17.43 دلار2:33:15
17.41 دلار2:32:14
17.4 دلار2:31:14
نظرات