انس نقره

  • نرخ فعلی:17.73
  • بالاترین قیمت روز:17.78
  • پایین ترین قیمت روز:17.59
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.08
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:17.68
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۰۹
  • نرخ روز گذشته:17.67
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.06

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
17.73 دلار10:09:21
17.72 دلار10:08:21
17.73 دلار10:03:44
17.72 دلار10:02:40
17.73 دلار9:51:17
17.74 دلار9:50:17
17.73 دلار9:49:20
17.75 دلار9:45:16
17.76 دلار9:44:17
17.77 دلار9:37:16
17.78 دلار9:36:20
17.77 دلار9:35:29
17.76 دلار9:34:18
17.77 دلار9:32:17
17.78 دلار9:31:23
17.77 دلار9:28:18
17.76 دلار9:23:18
17.75 دلار9:19:18
17.74 دلار9:18:18
17.75 دلار9:13:17
17.76 دلار9:12:16
17.75 دلار9:11:15
17.74 دلار9:10:18
17.75 دلار9:08:16
17.74 دلار9:07:18
17.73 دلار9:03:17
17.72 دلار9:01:15
17.73 دلار8:44:16
17.72 دلار8:41:16
17.73 دلار8:32:16
17.74 دلار8:26:18
17.73 دلار8:15:17
17.74 دلار8:14:17
17.73 دلار8:11:15
17.72 دلار7:47:17
17.73 دلار7:46:18
17.72 دلار7:42:16
17.71 دلار7:39:17
17.72 دلار7:35:15
17.71 دلار7:34:15
17.72 دلار7:30:16
17.71 دلار7:29:15
17.72 دلار7:28:18
17.71 دلار7:27:26
17.72 دلار7:24:16
17.71 دلار7:16:17
17.7 دلار7:15:17
17.71 دلار7:00:16
17.7 دلار6:54:16
17.71 دلار6:51:18
17.63 دلار6:50:17
17.71 دلار6:41:21
17.7 دلار6:38:16
17.71 دلار6:35:22
17.7 دلار6:28:18
17.71 دلار6:25:26
17.7 دلار6:24:19
17.71 دلار6:23:22
17.69 دلار6:20:15
17.7 دلار6:19:16
17.71 دلار6:16:25
17.72 دلار6:14:20
17.71 دلار6:07:17
17.7 دلار6:04:16
17.71 دلار6:03:18
17.7 دلار6:02:16
17.69 دلار5:57:15
17.68 دلار5:56:15
17.69 دلار5:51:17
17.68 دلار5:48:16
17.69 دلار5:45:15
17.68 دلار5:40:17
17.7 دلار5:36:18
17.68 دلار5:18:16
17.69 دلار5:15:17
17.68 دلار5:07:15
17.69 دلار5:06:17
17.68 دلار4:57:18
17.69 دلار4:52:17
17.68 دلار4:47:16
17.66 دلار4:43:16
17.67 دلار4:42:17
17.66 دلار4:40:15
17.67 دلار4:37:24
17.66 دلار4:35:15
17.65 دلار4:33:17
17.64 دلار4:32:16
17.65 دلار4:28:18
17.64 دلار4:22:16
17.63 دلار4:20:18
17.64 دلار4:18:17
17.63 دلار4:17:16
17.64 دلار4:12:17
17.63 دلار4:10:21
17.62 دلار3:59:16
17.63 دلار3:58:18
17.62 دلار3:57:29
17.63 دلار3:54:17
17.6 دلار3:53:27
17.59 دلار3:51:17
17.62 دلار3:50:17
17.63 دلار3:47:16
17.62 دلار3:46:16
17.63 دلار3:43:18
17.64 دلار3:41:16
17.65 دلار3:37:17
17.66 دلار3:33:17
17.65 دلار3:32:17
17.66 دلار3:29:15
17.65 دلار3:10:17
17.66 دلار3:03:16
17.65 دلار3:01:17
17.66 دلار3:00:17
17.65 دلار2:59:16
17.66 دلار2:55:16
17.67 دلار2:47:16
17.66 دلار2:46:16
17.67 دلار2:44:16
17.66 دلار2:26:16
17.67 دلار2:21:15
17.66 دلار2:20:17
17.67 دلار2:17:17
17.66 دلار1:57:16
17.67 دلار1:56:16
17.66 دلار1:54:18
17.67 دلار1:47:16
17.66 دلار1:43:17
17.67 دلار1:38:17
17.68 دلار1:32:18
17.66 دلار0:32:21
17.67 دلار0:27:17
17.68 دلار0:26:16
17.67 دلار0:24:21
17.68 دلار0:22:20
17.67 دلار0:21:18
17.68 دلار0:18:18
نظرات