صفحات مرتبط

انس نقره

  • نرخ فعلی:17.12
  • بالاترین قیمت روز:17.14
  • پایین ترین قیمت روز:17.12
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:17.125
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۲۹:۴۸
  • نرخ روز گذشته:17.13
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.01

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
17.115 دلار1:29:48
17.12 دلار1:29:20
17.13 دلار1:29:10
17.12 دلار1:28:47
17.125 دلار1:28:37
17.12 دلار1:28:12
17.125 دلار1:26:49
17.12 دلار1:25:44
17.125 دلار1:25:42
17.12 دلار1:25:39
17.125 دلار1:25:37
17.12 دلار1:25:33
17.125 دلار1:25:16
17.13 دلار1:24:39
17.125 دلار1:24:36
17.13 دلار1:24:34
17.125 دلار1:22:45
17.13 دلار1:21:03
17.125 دلار1:20:35
17.12 دلار1:20:24
17.125 دلار1:20:22
17.13 دلار1:20:19
17.125 دلار1:20:17
17.13 دلار1:19:14
17.125 دلار1:15:45
17.12 دلار1:15:42
17.125 دلار1:15:36
17.12 دلار1:15:33
17.125 دلار1:12:27
17.13 دلار1:12:12
17.125 دلار1:07:26
17.13 دلار1:06:09
17.125 دلار1:05:52
17.13 دلار1:03:40
17.125 دلار1:03:38
17.13 دلار1:03:36
17.125 دلار1:03:33
17.13 دلار1:03:31
17.125 دلار1:03:26
17.13 دلار1:01:38
17.125 دلار1:01:36
17.13 دلار0:57:06
17.135 دلار0:52:47
17.13 دلار0:51:15
17.125 دلار0:51:13
17.13 دلار0:51:10
17.125 دلار0:49:47
17.13 دلار0:33:49
17.135 دلار0:32:45
17.13 دلار0:32:17
17.135 دلار0:32:14
17.13 دلار0:32:12
17.135 دلار0:30:15
17.13 دلار0:29:28
17.135 دلار0:27:13
17.13 دلار0:23:35
17.125 دلار0:22:12
17.13 دلار0:19:17
17.125 دلار0:19:15
17.13 دلار0:19:12
17.125 دلار0:19:10
17.13 دلار0:19:08
17.125 دلار0:18:26
17.13 دلار0:15:36
17.135 دلار0:15:18
17.13 دلار0:15:16
17.135 دلار0:15:14
17.13 دلار0:14:26
17.135 دلار0:14:14
17.13 دلار0:14:12
17.135 دلار0:14:10
17.13 دلار0:13:25
17.125 دلار0:13:23
17.13 دلار0:13:18
17.125 دلار0:13:03
17.13 دلار0:12:14
17.135 دلار0:10:25
17.14 دلار0:10:05
17.135 دلار0:09:55
17.14 دلار0:09:50
17.135 دلار0:09:48
17.13 دلار0:07:44
17.135 دلار0:06:42
17.13 دلار0:06:39
17.135 دلار0:06:37
17.13 دلار0:02:36
17.125 دلار0:02:14
نظرات