صفحات مرتبط

انس نقره

  • نرخ فعلی:16.78
  • بالاترین قیمت روز:16.80
  • پایین ترین قیمت روز:16.70
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:16.77
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱:۳۱
  • نرخ روز گذشته:16.76
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.02

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
16.78 دلار1:31:22
16.79 دلار1:30:24
16.8 دلار1:25:19
16.79 دلار1:24:18
16.8 دلار1:23:18
16.79 دلار1:17:20
16.8 دلار1:16:23
16.79 دلار1:12:19
16.7 دلار1:11:17
16.79 دلار0:52:17
16.78 دلار0:35:23
16.77 دلار0:34:29
16.78 دلار0:29:21
16.77 دلار0:24:25
16.78 دلار0:22:21
16.77 دلار0:21:20
16.78 دلار0:19:18
16.77 دلار0:09:19
16.76 دلار0:08:18
16.77 دلار0:07:18
نظرات