صفحات مرتبط
شاخص یاب

انس نقره

  • نرخ فعلی:15.36
  • بالاترین قیمت روز:15.37
  • پایین ترین قیمت روز:15.35
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:15.367
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۲۹:۲۲
  • نرخ روز گذشته:15.373
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.013

نمودار کندل استیک انس نقره در روز جاری

نمودار کندل استیک انس نقره در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
15.357 دلار1:29:22
15.36 دلار1:29:18
15.357 دلار1:29:15
15.363 دلار1:29:13
15.357 دلار1:29:11
15.36 دلار1:29:08
15.363 دلار1:28:28
15.36 دلار1:28:26
15.363 دلار1:28:23
15.36 دلار1:28:12
15.357 دلار1:27:53
15.36 دلار1:27:51
15.357 دلار1:27:49
15.36 دلار1:27:11
15.363 دلار1:27:09
15.36 دلار1:25:15
15.363 دلار1:24:55
15.36 دلار1:24:11
15.363 دلار1:23:46
15.36 دلار1:23:44
15.363 دلار1:23:42
15.36 دلار1:23:39
15.363 دلار1:23:31
15.36 دلار1:23:27
15.363 دلار1:22:17
15.36 دلار1:22:15
15.363 دلار0:55:24
15.357 دلار0:55:22
15.363 دلار0:55:20
15.357 دلار0:30:16
15.352 دلار0:20:33
15.357 دلار0:14:15
15.363 دلار0:06:29
15.367 دلار0:06:27
15.363 دلار0:06:25
15.367 دلار0:06:15
15.373 دلار0:06:10
15.367 دلار0:06:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات