صفحات مرتبط

انس نقره

  • نرخ فعلی:17.38
  • بالاترین قیمت روز:17.38
  • پایین ترین قیمت روز:17.35
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:17.35
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۴:۴۹
  • نرخ روز گذشته:17.36
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.02

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
17.38 دلار4:49:19
17.37 دلار4:48:20
17.38 دلار4:44:19
17.37 دلار4:43:17
17.38 دلار4:41:17
17.37 دلار4:39:17
17.36 دلار4:33:18
17.37 دلار4:31:19
17.36 دلار4:22:18
17.37 دلار4:21:17
17.36 دلار4:14:18
17.37 دلار4:04:21
17.38 دلار4:00:21
17.37 دلار3:55:19
17.36 دلار3:54:20
17.37 دلار3:50:18
17.36 دلار3:10:28
17.35 دلار3:03:17
17.36 دلار2:58:21
17.35 دلار2:56:20
17.36 دلار2:54:17
17.35 دلار2:44:20
17.36 دلار2:37:17
17.35 دلار2:34:19
17.36 دلار2:32:20
17.37 دلار1:30:23
17.38 دلار1:29:17
17.37 دلار1:28:16
17.38 دلار1:27:17
17.37 دلار1:25:25
17.36 دلار1:12:16
17.35 دلار1:06:32
17.36 دلار0:57:18
17.37 دلار0:56:17
17.36 دلار0:52:19
17.37 دلار0:50:25
17.36 دلار0:49:17
17.37 دلار0:46:32
17.36 دلار0:43:17
17.37 دلار0:42:18
17.36 دلار0:41:18
17.37 دلار0:40:19
17.36 دلار0:37:17
17.37 دلار0:36:21
17.36 دلار0:31:16
17.37 دلار0:26:21
17.38 دلار0:25:21
17.37 دلار0:21:17
17.38 دلار0:11:20
17.36 دلار0:08:22
17.35 دلار0:06:18
نظرات