صفحات مرتبط

انس نقره

  • نرخ فعلی:17.11
  • بالاترین قیمت روز:17.22
  • پایین ترین قیمت روز:17.04
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.12%
  • نرخ بازگشایی بازار:17.15
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۱۰
  • نرخ روز گذشته:17.16
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.29%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.05

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
17.11 دلار15:10:13
17.12 دلار15:05:09
17.11 دلار15:01:55
17.12 دلار14:59:55
17.13 دلار14:58:56
17.12 دلار14:57:55
17.13 دلار14:56:48
17.14 دلار14:49:38
17.13 دلار14:47:37
17.12 دلار14:43:34
17.11 دلار14:41:29
17.1 دلار14:38:27
17.11 دلار14:29:25
17.12 دلار14:17:35
17.13 دلار14:15:28
17.12 دلار14:09:19
17.11 دلار14:07:18
17.12 دلار13:58:08
17.13 دلار13:57:09
17.12 دلار13:56:06
17.13 دلار13:40:50
17.14 دلار13:33:33
17.15 دلار13:32:34
17.14 دلار13:31:35
17.15 دلار13:28:26
17.14 دلار13:27:25
17.13 دلار13:20:16
17.04 دلار13:18:40
17.13 دلار13:17:40
17.12 دلار13:11:37
17.13 دلار13:09:36
17.12 دلار13:02:20
17.11 دلار12:54:11
17.1 دلار12:44:52
17.11 دلار12:37:39
17.12 دلار12:33:42
17.11 دلار12:29:33
17.12 دلار12:28:31
17.11 دلار12:25:29
17.12 دلار12:08:41
17.11 دلار12:03:34
17.12 دلار12:02:37
17.11 دلار12:01:28
17.12 دلار12:00:26
17.11 دلار11:57:27
17.12 دلار11:56:16
17.11 دلار11:49:07
17.1 دلار11:47:05
17.11 دلار11:45:08
17.13 دلار11:43:05
17.15 دلار11:31:51
17.14 دلار11:21:39
17.15 دلار11:19:35
17.16 دلار11:09:49
17.15 دلار11:09:01
17.16 دلار11:06:49
17.15 دلار11:02:41
17.16 دلار10:59:33
17.15 دلار10:57:31
17.14 دلار10:55:30
17.15 دلار10:53:28
17.14 دلار10:50:27
17.15 دلار10:49:23
17.14 دلار10:45:23
17.15 دلار10:43:16
17.14 دلار10:40:17
17.15 دلار10:39:04
17.14 دلار10:36:06
17.15 دلار10:35:10
17.14 دلار10:34:04
17.16 دلار10:32:04
17.17 دلار10:28:55
17.16 دلار10:26:52
17.17 دلار10:25:52
17.18 دلار10:23:48
17.19 دلار10:20:48
17.18 دلار10:19:48
17.19 دلار10:18:44
17.18 دلار10:17:45
17.19 دلار10:11:04
17.18 دلار10:02:55
17.19 دلار10:00:55
17.2 دلار9:57:48
17.19 دلار9:53:46
17.18 دلار9:52:41
17.19 دلار9:50:42
17.18 دلار9:37:18
17.19 دلار9:33:17
17.18 دلار9:32:08
17.19 دلار9:31:08
17.18 دلار9:30:12
17.19 دلار9:29:07
17.18 دلار9:28:09
17.19 دلار9:16:55
17.18 دلار9:14:56
17.19 دلار9:11:17
17.18 دلار9:10:17
17.19 دلار9:05:10
17.2 دلار9:04:10
17.19 دلار9:02:11
17.2 دلار9:00:11
17.21 دلار8:57:04
17.2 دلار8:55:08
17.21 دلار8:26:31
17.2 دلار8:24:34
17.21 دلار8:23:29
17.2 دلار8:13:22
17.19 دلار8:12:22
17.2 دلار8:05:49
17.21 دلار8:04:00
17.2 دلار7:59:32
17.21 دلار7:52:20
17.2 دلار7:42:04
17.19 دلار7:38:53
17.2 دلار7:28:40
17.21 دلار7:12:04
17.22 دلار7:07:16
17.21 دلار6:57:47
17.2 دلار6:56:43
17.21 دلار6:50:28
17.2 دلار6:48:22
17.21 دلار6:35:40
17.2 دلار6:28:26
17.19 دلار6:25:13
17.18 دلار6:05:28
17.17 دلار5:56:31
17.18 دلار5:37:38
17.17 دلار5:36:39
17.18 دلار5:35:40
17.17 دلار5:33:38
17.16 دلار5:18:07
17.15 دلار5:16:57
17.16 دلار5:10:43
17.15 دلار5:05:29
17.16 دلار4:52:30
17.17 دلار4:50:21
17.16 دلار4:46:19
17.17 دلار4:45:08
17.16 دلار4:36:51
17.15 دلار4:35:52
17.16 دلار4:34:51
17.17 دلار4:33:48
17.18 دلار4:31:43
17.19 دلار4:30:42
17.18 دلار4:28:33
17.17 دلار4:27:31
17.18 دلار4:13:07
17.19 دلار4:12:07
17.18 دلار4:04:52
17.19 دلار4:01:47
17.18 دلار3:58:14
17.19 دلار3:55:15
17.18 دلار3:52:04
17.19 دلار3:49:04
17.18 دلار3:48:03
17.19 دلار3:45:57
17.18 دلار3:43:53
17.17 دلار3:42:43
17.16 دلار3:32:30
17.17 دلار3:23:12
17.18 دلار3:21:05
17.16 دلار3:08:37
17.15 دلار3:03:33
17.16 دلار2:24:49
17.15 دلار2:12:28
17.14 دلار2:10:25
17.15 دلار2:04:08
17.14 دلار2:03:08
17.15 دلار1:46:04
17.14 دلار1:45:07
17.15 دلار1:35:40
17.16 دلار1:34:04
17.15 دلار1:31:31
17.16 دلار1:30:32
17.15 دلار0:30:45
17.16 دلار0:20:17
17.15 دلار0:13:50
17.16 دلار0:12:49
17.15 دلار0:11:04
17.16 دلار0:04:31
17.15 دلار0:02:22
نظرات