انس نقره

  • نرخ فعلی:16.90
  • بالاترین قیمت روز:17.00
  • پایین ترین قیمت روز:16.80
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.11
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.18%
  • نرخ بازگشایی بازار:16.93
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۰۶
  • نرخ روز گذشته:16.91
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.01

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
16.9 دلار14:06:17
16.91 دلار14:01:23
16.9 دلار14:00:23
16.91 دلار13:55:21
16.92 دلار13:54:17
16.93 دلار13:53:21
16.91 دلار13:39:17
16.9 دلار13:29:22
16.89 دلار13:27:17
16.9 دلار13:25:24
16.89 دلار13:24:19
16.9 دلار13:23:27
16.91 دلار13:22:16
16.9 دلار13:17:23
16.91 دلار13:10:20
16.9 دلار13:07:27
16.89 دلار13:01:17
16.9 دلار12:59:19
16.89 دلار12:58:18
16.9 دلار12:56:19
16.89 دلار12:53:20
16.88 دلار12:52:17
16.89 دلار12:51:18
16.9 دلار12:36:18
16.89 دلار12:33:19
16.8 دلار12:32:19
16.9 دلار12:31:19
16.89 دلار12:29:18
16.81 دلار12:28:21
16.9 دلار12:27:18
16.91 دلار12:24:16
16.9 دلار12:23:18
16.91 دلار12:21:17
16.92 دلار12:20:21
16.91 دلار12:18:19
16.92 دلار12:16:17
16.91 دلار12:13:20
16.92 دلار12:11:22
16.91 دلار12:10:20
16.92 دلار12:09:17
16.93 دلار12:08:17
16.92 دلار12:07:21
16.91 دلار12:04:22
16.92 دلار12:02:19
16.91 دلار12:00:25
16.9 دلار11:58:18
16.91 دلار11:56:18
16.9 دلار11:54:18
16.91 دلار11:53:18
16.89 دلار11:48:22
16.87 دلار11:46:26
16.89 دلار11:45:36
16.9 دلار11:44:27
16.91 دلار11:40:22
16.93 دلار11:39:17
16.94 دلار11:37:17
16.95 دلار11:36:22
16.94 دلار11:34:24
16.95 دلار11:21:23
16.96 دلار11:12:21
16.95 دلار11:09:24
16.96 دلار11:03:19
16.95 دلار11:02:20
16.96 دلار11:01:19
16.97 دلار10:58:18
16.96 دلار10:57:21
16.97 دلار10:53:17
16.96 دلار10:51:17
16.97 دلار10:50:23
16.87 دلار10:49:20
16.96 دلار10:46:16
16.97 دلار10:43:19
16.95 دلار10:42:17
16.96 دلار10:41:16
16.97 دلار10:39:20
16.96 دلار10:38:18
16.97 دلار10:35:19
16.96 دلار10:28:19
16.97 دلار10:26:18
16.98 دلار10:25:18
16.97 دلار10:21:22
16.98 دلار10:13:16
16.99 دلار10:12:19
16.98 دلار10:11:17
16.97 دلار10:09:21
16.98 دلار10:08:18
16.97 دلار10:04:17
16.95 دلار10:03:17
16.97 دلار10:01:19
16.98 دلار9:55:15
16.97 دلار9:45:19
16.96 دلار9:41:16
16.95 دلار9:40:15
16.96 دلار9:39:18
16.95 دلار9:36:14
16.94 دلار9:35:15
16.95 دلار9:32:17
16.94 دلار9:25:16
16.95 دلار9:24:16
16.94 دلار9:10:16
16.95 دلار9:08:15
16.94 دلار9:04:16
16.95 دلار9:03:14
16.94 دلار9:02:14
16.95 دلار8:58:15
16.94 دلار8:57:14
16.95 دلار8:56:14
16.94 دلار8:41:20
16.93 دلار8:39:24
16.94 دلار8:37:15
16.93 دلار8:36:15
16.94 دلار8:32:14
16.95 دلار8:31:16
16.94 دلار8:24:14
16.93 دلار8:11:21
16.94 دلار8:10:16
16.93 دلار8:09:15
16.94 دلار8:04:15
16.93 دلار7:41:14
16.91 دلار7:40:15
16.93 دلار7:08:17
16.94 دلار6:49:14
16.95 دلار6:47:15
16.94 دلار6:45:15
16.93 دلار6:43:15
16.94 دلار6:34:13
16.93 دلار6:32:15
16.82 دلار6:31:16
16.92 دلار6:28:17
16.93 دلار6:26:14
16.92 دلار6:23:14
16.93 دلار6:22:18
16.92 دلار6:21:17
16.93 دلار6:18:15
16.91 دلار6:16:16
16.92 دلار6:12:16
16.93 دلار6:10:18
16.92 دلار6:09:15
16.93 دلار6:08:15
16.92 دلار6:07:17
16.93 دلار6:03:16
16.92 دلار6:02:16
16.93 دلار6:01:15
16.92 دلار6:00:18
16.91 دلار5:54:16
16.9 دلار5:50:18
16.91 دلار5:45:18
16.9 دلار5:44:16
16.91 دلار5:42:15
16.9 دلار5:41:18
16.81 دلار5:40:17
16.91 دلار5:36:14
16.93 دلار5:34:16
16.94 دلار5:33:13
16.93 دلار5:28:15
16.94 دلار5:27:16
16.93 دلار5:24:17
16.92 دلار5:23:15
16.91 دلار5:22:13
16.92 دلار5:21:14
16.93 دلار5:19:15
16.92 دلار5:18:14
16.93 دلار5:17:14
16.92 دلار5:15:16
16.93 دلار5:08:14
16.95 دلار5:07:14
16.94 دلار5:06:24
16.93 دلار5:04:16
16.94 دلار5:01:15
16.93 دلار4:59:18
16.92 دلار4:57:15
16.91 دلار4:56:14
16.93 دلار4:51:15
16.92 دلار4:49:15
16.93 دلار4:47:13
16.92 دلار4:45:14
16.93 دلار4:34:16
16.92 دلار4:33:20
16.93 دلار4:31:18
16.95 دلار4:28:15
16.96 دلار4:27:16
16.97 دلار4:26:15
16.96 دلار4:25:15
16.97 دلار4:24:17
16.96 دلار4:21:18
16.95 دلار4:08:15
16.96 دلار4:01:17
16.97 دلار3:55:15
16.96 دلار3:53:15
16.97 دلار3:36:15
16.96 دلار3:35:17
16.97 دلار3:31:15
16.96 دلار3:26:17
16.97 دلار3:23:18
16.98 دلار3:20:19
16.97 دلار3:17:14
16.98 دلار3:10:16
17 دلار3:04:16
16.97 دلار3:03:15
16.96 دلار3:01:14
16.95 دلار2:56:14
16.94 دلار2:55:14
16.95 دلار2:53:14
16.93 دلار2:52:14
16.94 دلار2:50:21
16.93 دلار2:44:18
16.95 دلار2:42:18
16.94 دلار2:41:15
16.93 دلار2:37:15
16.91 دلار2:35:15
16.93 دلار2:34:14
16.94 دلار2:33:15
16.93 دلار2:32:17
نظرات