صفحات مرتبط

انس نقره

  • نرخ فعلی:17.67
  • بالاترین قیمت روز:17.74
  • پایین ترین قیمت روز:17.62
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.28%
  • نرخ بازگشایی بازار:17.68
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۲۸
  • نرخ روز گذشته:17.69
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.02

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
17.67 دلار16:28:19
17.66 دلار16:22:16
17.67 دلار16:17:19
17.68 دلار16:16:19
17.66 دلار16:14:19
17.67 دلار16:09:18
17.68 دلار16:07:17
17.67 دلار16:06:20
17.68 دلار15:53:20
17.69 دلار15:45:20
17.68 دلار15:41:22
17.7 دلار15:39:20
17.69 دلار15:34:28
17.68 دلار15:31:24
17.69 دلار15:28:18
17.7 دلار15:27:17
17.69 دلار15:16:18
17.68 دلار15:15:19
17.69 دلار15:13:18
17.68 دلار14:48:20
17.69 دلار14:46:19
17.68 دلار14:42:22
17.67 دلار14:33:20
17.66 دلار14:28:19
17.67 دلار14:26:18
17.66 دلار14:24:17
17.67 دلار14:23:19
17.68 دلار14:21:18
17.67 دلار14:14:25
17.66 دلار14:09:25
17.67 دلار14:01:18
17.68 دلار13:57:18
17.69 دلار13:56:19
17.68 دلار13:54:18
17.69 دلار13:51:19
17.68 دلار13:42:21
17.67 دلار13:40:26
17.66 دلار13:38:18
17.67 دلار13:35:20
17.66 دلار13:30:20
17.67 دلار13:29:17
17.66 دلار13:23:19
17.67 دلار13:19:17
17.66 دلار13:18:17
17.67 دلار13:15:22
17.66 دلار13:13:20
17.67 دلار13:11:20
17.65 دلار13:10:20
17.64 دلار13:00:26
17.63 دلار12:57:18
17.64 دلار12:53:18
17.65 دلار12:44:19
17.64 دلار12:42:23
17.65 دلار12:41:19
17.64 دلار12:39:17
17.65 دلار12:38:17
17.64 دلار12:36:20
17.65 دلار12:34:19
17.66 دلار12:33:19
17.67 دلار12:31:18
17.66 دلار12:29:18
17.65 دلار12:22:20
17.64 دلار12:15:18
17.63 دلار12:13:26
17.64 دلار12:12:43
17.63 دلار12:06:18
17.64 دلار12:05:27
17.63 دلار12:04:16
17.62 دلار11:56:19
17.63 دلار11:55:26
17.62 دلار11:54:25
17.63 دلار11:47:18
17.62 دلار11:46:17
17.63 دلار11:45:22
17.62 دلار11:43:17
17.65 دلار11:36:17
17.66 دلار11:35:20
17.65 دلار11:30:24
17.64 دلار11:29:18
17.66 دلار11:26:21
17.67 دلار11:25:22
17.66 دلار11:22:21
17.67 دلار11:19:19
17.68 دلار11:14:20
17.67 دلار11:13:20
17.68 دلار11:06:20
17.67 دلار11:05:20
17.68 دلار11:02:19
17.67 دلار11:00:25
17.68 دلار10:59:16
17.69 دلار10:49:25
17.68 دلار10:48:20
17.69 دلار10:46:24
17.68 دلار10:45:20
17.69 دلار10:40:37
17.68 دلار10:39:23
17.67 دلار10:35:20
17.66 دلار10:34:18
17.67 دلار10:33:25
17.66 دلار10:32:18
17.67 دلار10:30:20
17.66 دلار10:29:19
17.68 دلار10:23:18
17.69 دلار10:20:22
17.68 دلار10:18:20
17.69 دلار10:13:18
17.68 دلار10:11:19
17.69 دلار10:10:21
17.68 دلار10:09:20
17.69 دلار10:08:17
17.68 دلار10:07:18
17.69 دلار10:03:19
17.68 دلار10:02:18
17.69 دلار9:44:16
17.7 دلار9:39:14
17.69 دلار9:37:16
17.7 دلار9:35:15
17.69 دلار9:31:14
17.7 دلار9:28:15
17.69 دلار9:24:13
17.7 دلار9:03:14
17.69 دلار8:53:13
17.7 دلار8:49:13
17.69 دلار8:35:14
17.7 دلار8:29:13
17.69 دلار8:19:15
17.7 دلار8:17:20
17.69 دلار7:51:18
17.68 دلار7:50:21
17.69 دلار7:46:16
17.68 دلار7:44:13
17.69 دلار7:34:16
17.7 دلار7:33:14
17.69 دلار7:30:17
17.7 دلار7:26:15
17.69 دلار7:25:14
17.7 دلار7:19:14
17.69 دلار7:18:19
17.7 دلار7:13:14
17.69 دلار7:11:15
17.7 دلار7:08:13
17.71 دلار7:06:14
17.7 دلار7:00:17
17.69 دلار6:59:14
17.7 دلار6:54:14
17.68 دلار6:53:15
17.69 دلار6:52:14
17.68 دلار6:50:15
17.7 دلار6:33:13
17.69 دلار6:32:14
17.7 دلار6:30:19
17.71 دلار6:27:14
17.7 دلار6:26:14
17.71 دلار6:20:22
17.7 دلار6:15:24
17.69 دلار6:14:19
17.71 دلار6:13:34
17.7 دلار6:12:14
17.71 دلار6:10:17
17.7 دلار6:05:19
17.71 دلار6:04:34
17.7 دلار6:03:13
17.71 دلار5:55:14
17.72 دلار5:52:13
17.71 دلار5:51:14
17.72 دلار5:48:14
17.71 دلار5:47:15
17.72 دلار5:46:19
17.71 دلار5:44:16
17.7 دلار5:42:14
17.71 دلار5:40:22
17.7 دلار5:32:13
17.69 دلار5:30:18
17.68 دلار5:29:18
17.69 دلار5:23:13
17.7 دلار5:22:15
17.69 دلار5:12:14
17.68 دلار5:10:15
17.69 دلار5:07:24
17.68 دلار4:54:13
17.69 دلار4:50:16
17.68 دلار4:49:16
17.69 دلار4:48:16
17.68 دلار4:46:16
17.69 دلار4:42:16
17.7 دلار4:36:16
17.71 دلار4:35:14
17.7 دلار4:33:14
17.71 دلار4:31:20
17.7 دلار4:30:17
17.71 دلار4:29:19
17.7 دلار4:26:17
17.71 دلار4:23:13
17.7 دلار4:20:20
17.71 دلار4:17:14
17.7 دلار4:12:14
17.71 دلار4:08:15
17.7 دلار4:05:16
17.71 دلار4:04:20
17.7 دلار4:02:21
17.72 دلار4:01:18
17.73 دلار4:00:17
17.72 دلار3:59:15
17.73 دلار3:56:21
17.74 دلار3:55:17
17.72 دلار3:54:14
17.71 دلار3:53:14
17.7 دلار3:52:13
17.69 دلار3:50:17
17.67 دلار3:44:14
17.68 دلار3:43:18
17.67 دلار3:39:15
17.68 دلار3:30:22
17.67 دلار3:29:15
17.68 دلار3:22:14
17.67 دلار3:14:16
17.68 دلار3:07:15
17.69 دلار3:06:15
17.68 دلار3:05:19
17.67 دلار3:04:14
17.68 دلار3:02:14
17.67 دلار2:56:14
17.66 دلار2:55:14
17.67 دلار2:54:13
17.68 دلار2:53:15
17.69 دلار2:52:15
17.68 دلار2:49:15
17.66 دلار2:48:20
17.67 دلار2:46:20
17.68 دلار2:43:14
17.69 دلار2:42:14
17.68 دلار2:36:15
17.69 دلار2:35:18
17.68 دلار2:33:16
17.67 دلار1:30:20
17.68 دلار1:29:14
17.67 دلار1:26:20
17.68 دلار1:24:14
17.67 دلار1:23:17
17.68 دلار1:22:19
17.67 دلار1:20:16
17.68 دلار1:18:19
17.67 دلار1:15:17
17.68 دلار1:14:13
17.67 دلار1:11:14
17.68 دلار1:10:15
17.67 دلار1:09:23
17.68 دلار1:06:14
17.69 دلار1:01:13
17.7 دلار0:51:14
17.71 دلار0:43:13
17.7 دلار0:38:15
17.71 دلار0:34:15
17.7 دلار0:31:19
17.71 دلار0:30:16
17.7 دلار0:29:13
17.71 دلار0:28:15
17.69 دلار0:24:17
17.7 دلار0:23:17
17.69 دلار0:13:13
17.68 دلار0:12:15
17.69 دلار0:11:13
17.68 دلار0:08:16
17.67 دلار0:07:14
17.68 دلار0:04:14
نظرات