صفحات مرتبط

انس نقره

  • نرخ فعلی:17.11
  • بالاترین قیمت روز:17.14
  • پایین ترین قیمت روز:17.11
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.18%
  • نرخ بازگشایی بازار:17.12
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱:۲۹
  • نرخ روز گذشته:17.13
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.02

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
17.11 دلار1:29:17
17.12 دلار1:24:18
17.11 دلار1:22:18
17.12 دلار1:21:17
17.11 دلار1:18:32
17.12 دلار1:17:26
17.11 دلار1:14:35
17.12 دلار1:13:31
17.11 دلار1:04:38
17.12 دلار1:02:40
17.11 دلار0:50:20
17.12 دلار0:45:20
17.11 دلار0:42:20
17.12 دلار0:40:25
17.13 دلار0:33:21
17.14 دلار0:32:26
17.13 دلار0:30:21
17.14 دلار0:28:21
17.12 دلار0:27:32
17.11 دلار0:24:20
17.12 دلار0:18:21
17.14 دلار0:17:24
17.13 دلار0:11:17
17.12 دلار0:03:21
نظرات