صفحات مرتبط

انس نقره

  • نرخ فعلی:16.68
  • بالاترین قیمت روز:16.68
  • پایین ترین قیمت روز:16.62
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.18%
  • نرخ بازگشایی بازار:16.65
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۴:۲۹
  • نرخ روز گذشته:16.66
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.02

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
16.68 دلار4:29:17
16.67 دلار4:28:18
16.68 دلار4:27:21
16.67 دلار4:23:19
16.68 دلار4:22:18
16.67 دلار4:21:21
16.68 دلار4:20:23
16.67 دلار4:18:21
16.68 دلار4:17:22
16.67 دلار4:16:18
16.68 دلار3:47:20
16.67 دلار3:45:18
16.68 دلار3:42:19
16.67 دلار3:38:16
16.68 دلار3:35:17
16.67 دلار3:33:19
16.68 دلار3:32:18
16.67 دلار3:31:19
16.68 دلار3:26:20
16.67 دلار3:14:17
16.66 دلار3:12:23
16.67 دلار3:02:17
16.66 دلار3:01:18
16.67 دلار2:57:20
16.66 دلار2:44:17
16.65 دلار2:40:20
16.66 دلار2:36:19
16.67 دلار2:35:17
16.66 دلار2:34:18
16.65 دلار2:32:19
16.62 دلار1:31:19
16.63 دلار1:30:21
16.64 دلار1:23:16
16.63 دلار1:20:22
16.64 دلار1:14:20
16.65 دلار1:09:37
16.64 دلار1:06:37
16.65 دلار0:49:20
16.64 دلار0:46:27
16.65 دلار0:39:25
16.64 دلار0:37:41
16.65 دلار0:36:23
16.64 دلار0:35:20
16.65 دلار0:30:25
16.66 دلار0:26:19
16.65 دلار0:25:20
16.66 دلار0:24:21
16.65 دلار0:23:22
16.64 دلار0:22:19
16.65 دلار0:03:21
نظرات