صفحات مرتبط

Shanghai

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک Shanghai در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,290 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,287 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,344 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 64.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,341 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 61.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.88%