صفحات مرتبط
شاخص یاب

Shanghai

  • نرخ فعلی:2694.52
  • بالاترین قیمت روز:2728.53
  • پایین ترین قیمت روز:2694.18
  • بیشترین مقدار نوسان روز:20.37
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.38%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,704.84
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۰۳:۱۳
  • نرخ روز گذشته:2,705.19
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.4%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:10.67

نمودار کندل استیک Shanghai در روز جاری

نمودار کندل استیک Shanghai در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,694.52 ریال8:03:13
2,698.45 ریال8:02:49
2,694.52 ریال8:01:13
2,694.18 ریال8:00:17
2,696.16 ریال7:59:13
2,697.3 ریال7:58:14
2,699.72 ریال7:57:12
2,698.92 ریال7:56:14
2,698.7 ریال7:55:13
2,699.56 ریال7:54:13
2,699.94 ریال7:53:12
2,700.95 ریال7:52:12
2,701.73 ریال7:51:12
2,702.41 ریال7:50:14
2,702.01 ریال7:49:14
2,701.73 ریال7:48:14
2,702.63 ریال7:47:13
2,702.97 ریال7:46:13
2,704.64 ریال7:45:15
2,706.8 ریال7:44:12
2,707.18 ریال7:43:13
2,707.19 ریال7:42:13
2,708.14 ریال7:41:11
2,709.25 ریال7:40:14
2,709.1 ریال7:39:13
2,710.04 ریال7:38:12
2,709.74 ریال7:37:11
2,707.29 ریال7:36:13
2,706.83 ریال7:35:13
2,706.57 ریال7:34:13
2,707.57 ریال7:33:13
2,704.56 ریال7:32:48
2,707.86 ریال7:32:12
2,705.63 ریال7:31:14
2,701.47 ریال7:30:12
2,701.96 ریال7:29:12
2,702.59 ریال7:28:11
2,703.24 ریال7:27:12
2,704 ریال7:26:13
2,703.7 ریال7:25:12
2,700.83 ریال7:23:13
2,701.6 ریال7:22:15
2,702.98 ریال7:21:15
2,701.29 ریال7:20:14
2,701.16 ریال7:19:14
2,701.22 ریال7:18:12
2,701.77 ریال7:17:12
2,703.43 ریال7:16:13
2,706.78 ریال7:15:15
2,707.59 ریال7:14:11
2,707.27 ریال7:13:12
2,708.46 ریال7:12:14
2,709.1 ریال7:11:11
2,710.26 ریال7:10:13
2,709.48 ریال7:09:12
2,708.84 ریال7:08:13
2,708.47 ریال7:07:14
2,708.64 ریال7:06:12
2,709.11 ریال7:05:11
2,708.8 ریال7:04:11
2,706.33 ریال7:03:12
2,707.6 ریال7:02:51
2,704.47 ریال7:02:11
2,704.31 ریال7:01:11
2,705.43 ریال7:00:14
2,706.31 ریال6:59:13
2,706.66 ریال6:58:13
2,707.76 ریال6:57:13
2,707.97 ریال6:56:12
2,708.53 ریال6:55:13
2,709.71 ریال6:54:12
2,710.23 ریال6:53:14
2,712.18 ریال6:52:12
2,712.17 ریال6:51:13
2,712.78 ریال6:50:12
2,713.26 ریال6:49:13
2,713.68 ریال6:48:12
2,715.42 ریال6:47:13
2,714 ریال6:46:12
2,712.93 ریال6:45:13
2,713.01 ریال6:44:14
2,714.06 ریال6:43:12
2,713.95 ریال6:42:14
2,712.77 ریال6:41:13
2,711.22 ریال6:40:13
2,709.95 ریال6:39:13
2,708.42 ریال6:38:13
2,707.66 ریال6:37:12
2,707.85 ریال6:36:13
2,709.2 ریال6:35:13
2,710.1 ریال6:34:14
2,710.51 ریال6:33:13
2,712.86 ریال6:32:59
2,709.48 ریال6:32:12
2,708.01 ریال6:31:11
2,709.88 ریال6:30:12
2,710.56 ریال6:29:11
2,712.3 ریال6:28:12
2,714.76 ریال6:27:14
2,712.26 ریال6:26:12
2,712.97 ریال6:25:12
2,714.22 ریال6:24:12
2,716.25 ریال6:23:12
2,715.57 ریال6:22:11
2,710.91 ریال6:21:12
2,710.77 ریال6:20:13
2,711.32 ریال6:19:13
2,710.97 ریال6:18:13
2,712.23 ریال6:17:12
2,713.49 ریال6:16:13
2,715.49 ریال6:15:13
2,717.9 ریال6:14:41
2,720.97 ریال6:13:12
2,721.71 ریال6:12:13
2,716.83 ریال6:11:11
2,717.51 ریال6:10:12
2,717.22 ریال6:09:14
2,717.44 ریال6:08:13
2,720.01 ریال6:07:14
2,717.96 ریال6:06:14
2,719.22 ریال6:05:13
2,722.23 ریال6:04:25
2,704.84 ریال6:03:44
2,725.21 ریال6:03:43
2,721.64 ریال6:02:13
2,728.53 ریال6:01:13
2,723.89 ریال5:56:12
2,704.84 ریال5:16:14
نظرات