شاخص یاب

دلار سنگاپور / دلار

  • نرخ فعلی:0.7246
  • بالاترین قیمت روز:0.7257
  • پایین ترین قیمت روز:0.7233
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7247
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۵۱:۱۵
  • نرخ روز گذشته:0.7246
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7246 ریال9:51:15
0.7245 ریال9:50:16
0.7244 ریال9:49:12
0.7243 ریال9:48:15
0.7241 ریال9:47:11
0.7244 ریال9:45:16
0.7243 ریال9:44:13
0.7244 ریال9:41:12
0.7243 ریال9:40:14
0.7242 ریال9:38:12
0.724 ریال9:37:12
0.7241 ریال9:34:11
0.7244 ریال9:29:11
0.7242 ریال9:28:12
0.7244 ریال9:25:13
0.7243 ریال9:24:14
0.7246 ریال9:19:12
0.7245 ریال9:18:14
0.7246 ریال9:14:11
0.7247 ریال9:12:14
0.7246 ریال9:06:15
0.7247 ریال9:03:15
0.7248 ریال8:59:12
0.7247 ریال8:57:15
0.7245 ریال8:56:11
0.7247 ریال8:55:16
0.7245 ریال8:52:11
0.7244 ریال8:51:13
0.7245 ریال8:49:11
0.7247 ریال8:48:14
0.7246 ریال8:44:12
0.7245 ریال8:43:11
0.7246 ریال8:42:14
0.7243 ریال8:41:11
0.7244 ریال8:38:12
0.7246 ریال8:36:14
0.7244 ریال8:34:11
0.7246 ریال8:29:11
0.7245 ریال8:26:11
0.7247 ریال8:24:14
0.725 ریال8:18:14
0.7249 ریال8:12:14
0.725 ریال8:11:11
0.7249 ریال8:10:13
0.7247 ریال8:05:13
0.7246 ریال8:04:12
0.7247 ریال8:02:11
0.7248 ریال8:00:22
0.7249 ریال7:59:11
0.7251 ریال7:58:11
0.725 ریال7:55:12
0.7251 ریال7:49:10
0.7249 ریال7:48:15
0.7252 ریال7:47:10
0.725 ریال7:46:11
0.7248 ریال7:43:11
0.7247 ریال7:42:14
0.725 ریال7:41:11
0.7247 ریال7:40:13
0.7249 ریال7:35:12
0.725 ریال7:33:13
0.7249 ریال7:32:11
0.7251 ریال7:31:11
0.725 ریال7:27:13
0.7249 ریال7:24:15
0.725 ریال7:20:13
0.7247 ریال7:19:12
0.7248 ریال7:18:14
0.725 ریال7:17:10
0.7247 ریال7:14:11
0.7249 ریال7:12:14
0.7251 ریال7:11:10
0.7248 ریال7:10:13
0.7251 ریال7:07:10
0.725 ریال7:05:12
0.7251 ریال7:04:10
0.7249 ریال7:03:13
0.7246 ریال7:01:12
0.725 ریال6:58:11
0.7248 ریال6:52:11
0.7249 ریال6:49:10
0.7245 ریال6:48:13
0.7246 ریال6:45:14
0.7245 ریال6:43:10
0.7244 ریال6:42:14
0.7245 ریال6:41:10
0.7244 ریال6:40:13
0.7245 ریال6:39:13
0.7244 ریال6:36:13
0.7246 ریال6:33:14
0.7245 ریال6:31:49
0.7246 ریال6:30:23
0.7245 ریال6:28:51
0.7244 ریال6:28:04
0.7245 ریال6:27:20
0.7242 ریال6:25:39
0.7244 ریال6:23:19
0.7244 ریال6:23:13
0.7242 ریال6:21:13
0.7244 ریال6:17:10
0.7243 ریال6:16:10
0.7244 ریال6:13:10
0.724 ریال6:12:15
0.7241 ریال6:08:12
0.724 ریال6:07:12
0.7242 ریال6:06:14
0.7243 ریال6:04:10
0.7239 ریال6:03:13
0.7241 ریال6:02:12
0.7242 ریال5:58:11
0.7244 ریال5:57:15
0.7245 ریال5:55:11
0.7244 ریال5:54:14
0.7246 ریال5:48:14
0.7247 ریال5:46:11
0.7248 ریال5:44:10
0.7249 ریال5:40:12
0.7247 ریال5:35:15
0.7248 ریال5:24:13
0.7246 ریال5:21:12
0.7249 ریال5:20:13
0.7248 ریال5:19:10
0.725 ریال5:17:11
0.7252 ریال5:16:11
0.7251 ریال5:15:17
0.7252 ریال5:13:11
0.7251 ریال5:11:11
0.7252 ریال5:10:12
0.7248 ریال5:09:12
0.725 ریال5:08:10
0.7249 ریال5:07:09
0.725 ریال5:04:10
0.7252 ریال5:01:11
0.7251 ریال5:00:19
0.7252 ریال4:58:09
0.725 ریال4:57:12
0.7251 ریال4:56:10
0.7252 ریال4:55:11
0.725 ریال4:54:12
0.7249 ریال4:52:09
0.7251 ریال4:51:12
0.7252 ریال4:50:12
0.725 ریال4:49:09
0.7252 ریال4:45:14
0.7249 ریال4:44:09
0.7252 ریال4:42:12
0.7253 ریال4:41:09
0.725 ریال4:40:12
0.7252 ریال4:38:09
0.7251 ریال4:37:10
0.7252 ریال4:36:13
0.7253 ریال4:31:10
0.7254 ریال4:28:10
0.7252 ریال4:27:12
0.7253 ریال4:24:12
0.7254 ریال4:22:10
0.7253 ریال4:21:12
0.7254 ریال4:16:10
0.7255 ریال4:14:09
0.7254 ریال4:13:09
0.7252 ریال4:11:09
0.7255 ریال4:10:11
0.7252 ریال4:09:12
0.7254 ریال4:05:10
0.7256 ریال4:03:11
0.7255 ریال4:02:10
0.7257 ریال3:56:09
0.7255 ریال3:55:10
0.7257 ریال3:50:12
0.7256 ریال3:49:09
0.7257 ریال3:43:09
0.7256 ریال3:40:10
0.7253 ریال3:39:12
0.7254 ریال3:38:09
0.7255 ریال3:37:09
0.7254 ریال3:34:09
0.7255 ریال3:33:12
0.7256 ریال3:28:08
0.7257 ریال3:27:12
0.7256 ریال3:22:09
0.7257 ریال3:20:10
0.7256 ریال3:18:12
0.7254 ریال3:16:09
0.7255 ریال3:12:11
0.7254 ریال3:11:09
0.7255 ریال3:08:09
0.7252 ریال3:06:11
0.7254 ریال3:05:10
0.7255 ریال3:03:11
0.7256 ریال3:00:18
0.7257 ریال2:58:09
0.7256 ریال2:56:09
0.7255 ریال2:55:09
0.7256 ریال2:54:11
0.7255 ریال2:53:09
0.7253 ریال2:51:11
0.7252 ریال2:50:11
0.7253 ریال2:46:08
0.7251 ریال2:45:12
0.7253 ریال2:42:11
0.7252 ریال2:41:08
0.7251 ریال2:40:11
0.7253 ریال2:39:11
0.7252 ریال2:35:10
0.7251 ریال2:28:08
0.7233 ریال2:27:11
0.725 ریال2:26:08
0.7246 ریال2:25:10
0.7249 ریال2:24:11
0.725 ریال2:23:09
0.7251 ریال2:21:11
0.7249 ریال2:16:09
0.725 ریال2:14:08
0.7248 ریال2:13:08
0.725 ریال2:09:11
0.7249 ریال2:07:08
0.725 ریال2:05:10
0.7249 ریال2:04:09
0.7247 ریال2:03:10
0.7245 ریال2:02:09
0.7247 ریال2:00:18
0.7246 ریال1:59:08
0.7245 ریال1:56:08
0.7244 ریال1:55:09
0.7243 ریال1:54:10
0.7246 ریال1:51:10
0.7241 ریال1:47:08
0.7244 ریال1:43:08
0.7241 ریال1:42:10
0.7242 ریال1:41:07
0.724 ریال1:39:10
0.7248 ریال1:38:08
0.7245 ریال1:37:08
0.7241 ریال1:36:11
0.7244 ریال1:34:07
0.7248 ریال1:33:11
0.725 ریال1:24:10
0.7248 ریال1:23:08
0.7249 ریال1:21:11
0.7248 ریال1:18:10
0.725 ریال1:14:08
0.7249 ریال1:11:08
0.725 ریال1:10:09
0.7249 ریال1:08:07
0.7247 ریال1:06:10
0.7248 ریال1:05:09
0.7249 ریال1:03:10
0.7247 ریال1:01:08
0.7251 ریال1:00:17
0.7249 ریال0:59:07
0.7247 ریال0:58:08
0.7249 ریال0:56:08
0.7247 ریال0:55:09
0.725 ریال0:54:10
0.7247 ریال0:53:07
0.7249 ریال0:49:08
0.7247 ریال0:48:10
0.7251 ریال0:47:07
0.7249 ریال0:46:08
0.7248 ریال0:45:11
0.7249 ریال0:44:07
0.7248 ریال0:42:10
0.725 ریال0:40:09
0.7247 ریال0:39:10
0.7248 ریال0:37:07
0.7247 ریال0:36:10
0.7248 ریال0:35:09
0.725 ریال0:34:07
0.7249 ریال0:33:10
0.725 ریال0:30:13
0.7247 ریال0:29:07
0.7249 ریال0:28:08
0.725 ریال0:16:07
0.7249 ریال0:13:07
0.7247 ریال0:12:09
0.7249 ریال0:11:07
0.725 ریال0:09:10
0.7249 ریال0:06:10
0.7247 ریال0:03:10
نظرات