کالایاب
شاخص یاب

دلار سنگاپور / دلار

  • نرخ فعلی:0.7346
  • بالاترین قیمت روز:0.736
  • پایین ترین قیمت روز:0.7344
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7346
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۱۲:۲۱
  • نرخ روز گذشته:0.7348
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7346 ریال17:12:21
0.7348 ریال16:48:20
0.735 ریال16:24:19
0.7349 ریال16:00:29
0.7347 ریال15:33:18
0.7348 ریال15:23:11
0.7346 ریال15:15:19
0.7345 ریال15:11:15
0.7348 ریال15:04:15
0.7351 ریال14:51:18
0.7352 ریال14:47:14
0.735 ریال14:44:15
0.7351 ریال14:36:18
0.735 ریال14:31:18
0.7349 ریال14:12:16
0.7351 ریال14:00:37
0.7355 ریال13:55:18
0.7353 ریال13:52:20
0.7355 ریال13:47:17
0.7353 ریال13:43:14
0.7355 ریال13:38:14
0.7354 ریال13:35:16
0.7353 ریال13:30:29
0.7355 ریال13:17:16
0.7353 ریال13:13:25
0.7355 ریال13:09:25
0.7356 ریال13:06:25
0.7357 ریال13:01:30
0.7356 ریال12:49:19
0.7357 ریال12:41:15
0.7356 ریال12:33:27
0.7357 ریال12:29:16
0.7356 ریال12:21:26
0.7357 ریال12:13:23
0.7359 ریال12:09:24
0.7357 ریال12:01:30
0.7358 ریال11:57:20
0.7357 ریال11:53:18
0.7358 ریال11:49:23
0.7357 ریال11:37:12
0.7355 ریال11:33:25
0.7354 ریال11:29:10
0.7355 ریال11:25:15
0.7356 ریال11:13:10
0.7357 ریال11:09:12
0.7356 ریال11:01:12
0.7358 ریال10:57:09
0.736 ریال10:49:07
0.7359 ریال10:37:06
0.7357 ریال10:05:07
0.7358 ریال9:53:05
0.7357 ریال9:49:05
0.7358 ریال9:41:05
0.7357 ریال9:37:04
0.7358 ریال9:33:06
0.7357 ریال9:21:06
0.7356 ریال9:05:06
0.7357 ریال8:57:05
0.7356 ریال8:53:04
0.7355 ریال8:49:04
0.7357 ریال8:45:07
0.7356 ریال8:37:04
0.7357 ریال8:17:04
0.7358 ریال8:13:04
0.7357 ریال8:09:05
0.7358 ریال7:57:05
0.7357 ریال7:53:04
0.7356 ریال7:45:06
0.7357 ریال7:41:03
0.7355 ریال7:37:04
0.7356 ریال7:33:05
0.7354 ریال7:29:03
0.7353 ریال7:21:05
0.7354 ریال7:17:03
0.7353 ریال7:13:04
0.7352 ریال6:53:04
0.7351 ریال6:41:03
0.735 ریال6:25:04
0.7351 ریال6:21:05
0.735 ریال6:17:04
0.7349 ریال6:13:18
0.7347 ریال6:09:06
0.7351 ریال6:05:04
0.7349 ریال5:53:04
0.7348 ریال5:49:03
0.735 ریال5:41:03
0.7351 ریال5:33:05
0.7348 ریال5:29:04
0.735 ریال5:25:05
0.7349 ریال5:13:03
0.7348 ریال5:05:04
0.7349 ریال5:01:04
0.7348 ریال4:53:03
0.7347 ریال4:49:04
0.7348 ریال4:45:06
0.7346 ریال4:37:03
0.7349 ریال4:33:05
0.735 ریال4:29:03
0.7349 ریال4:25:05
0.7348 ریال4:13:03
0.735 ریال4:01:04
0.7349 ریال3:53:03
0.7347 ریال3:37:04
0.7346 ریال3:21:05
0.7347 ریال3:17:03
0.7348 ریال3:13:03
0.7347 ریال3:05:04
0.7348 ریال2:53:03
0.7347 ریال2:45:05
0.7346 ریال2:37:04
0.7345 ریال2:33:05
0.7344 ریال2:17:04
0.7345 ریال2:05:04
0.7344 ریال1:37:04
0.7348 ریال1:33:05
0.7347 ریال1:29:03
0.7346 ریال1:21:05
0.7347 ریال1:05:05
0.7346 ریال0:53:04
0.7344 ریال0:49:04
0.7346 ریال0:45:06
0.7347 ریال0:29:03
0.7346 ریال0:25:05
0.7348 ریال0:21:04
0.7347 ریال0:09:05
0.7346 ریال0:03:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات