شاخص یاب

دلار سنگاپور / دلار

  • نرخ فعلی:0.7297
  • بالاترین قیمت روز:0.7303
  • پایین ترین قیمت روز:0.7292
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7295
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۴۷:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.7287
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7297 ریال14:47:09
0.7298 ریال14:46:09
0.7297 ریال14:43:09
0.7296 ریال14:40:13
0.7295 ریال14:37:08
0.7294 ریال14:36:12
0.7295 ریال14:35:10
0.7297 ریال14:33:13
0.7295 ریال14:31:11
0.7293 ریال14:27:12
0.7294 ریال14:23:09
0.7295 ریال14:18:12
0.7294 ریال14:17:09
0.7295 ریال14:14:11
0.7296 ریال14:12:14
0.7295 ریال14:11:10
0.7296 ریال14:10:13
0.7297 ریال14:09:14
0.7299 ریال14:00:26
0.7298 ریال13:56:09
0.7297 ریال13:53:09
0.7299 ریال13:52:10
0.7298 ریال13:48:13
0.7299 ریال13:45:14
0.7301 ریال13:44:10
0.7298 ریال13:41:10
0.7297 ریال13:40:13
0.7296 ریال13:39:12
0.7299 ریال13:37:09
0.7297 ریال13:36:12
0.7299 ریال13:35:11
0.7297 ریال13:29:09
0.7296 ریال13:26:10
0.7297 ریال13:24:12
0.7299 ریال13:23:09
0.7297 ریال13:19:09
0.7298 ریال13:12:12
0.73 ریال13:11:10
0.7298 ریال13:07:12
0.7299 ریال13:05:12
0.7298 ریال12:59:09
0.73 ریال12:58:10
0.7299 ریال12:57:12
0.7301 ریال12:56:09
0.73 ریال12:55:11
0.7299 ریال12:53:09
0.7301 ریال12:52:10
0.73 ریال12:41:09
0.7301 ریال12:39:12
0.7302 ریال12:38:10
0.7303 ریال12:33:13
0.73 ریال12:30:19
0.7303 ریال12:29:09
0.7299 ریال12:22:09
0.73 ریال12:21:13
0.7298 ریال12:11:11
0.73 ریال12:10:13
0.7298 ریال12:09:13
0.7299 ریال12:07:09
0.7297 ریال12:05:11
0.7299 ریال12:04:09
0.7297 ریال12:02:10
0.7299 ریال12:01:10
0.7303 ریال12:00:23
0.7302 ریال11:58:09
0.7301 ریال11:57:13
0.7299 ریال11:56:10
0.73 ریال11:55:11
0.7302 ریال11:54:13
0.73 ریال11:52:10
0.7302 ریال11:51:12
0.7301 ریال11:49:09
0.7299 ریال11:47:10
0.73 ریال11:45:15
0.7301 ریال11:43:10
0.73 ریال11:42:13
0.7303 ریال11:41:09
0.73 ریال11:37:10
0.7299 ریال11:36:13
0.7301 ریال11:34:09
0.7297 ریال11:33:13
0.7299 ریال11:30:22
0.73 ریال11:29:10
0.7299 ریال11:22:09
0.7298 ریال11:20:13
0.7299 ریال11:19:10
0.7298 ریال11:07:09
0.7297 ریال11:00:23
0.7299 ریال10:59:09
0.7297 ریال10:52:09
0.7296 ریال10:48:12
0.7299 ریال10:47:09
0.7297 ریال10:44:09
0.7298 ریال10:43:09
0.7299 ریال10:38:11
0.7298 ریال10:33:13
0.73 ریال10:31:10
0.7297 ریال10:30:17
0.7299 ریال10:27:12
0.7297 ریال10:26:09
0.7298 ریال10:25:10
0.7297 ریال10:24:11
0.7299 ریال10:23:09
0.7297 ریال10:21:12
0.7299 ریال10:19:09
0.7298 ریال10:18:11
0.73 ریال10:17:09
0.7299 ریال10:16:10
0.7297 ریال10:15:13
0.73 ریال10:14:08
0.7297 ریال10:10:12
0.7296 ریال10:09:13
0.7297 ریال10:07:09
0.73 ریال10:06:12
0.7297 ریال10:03:12
0.7296 ریال10:02:09
0.7299 ریال10:00:19
0.7297 ریال9:58:09
0.7299 ریال9:56:09
0.7296 ریال9:54:11
0.7297 ریال9:53:09
0.7299 ریال9:52:09
0.7296 ریال9:51:12
0.7299 ریال9:50:12
0.7298 ریال9:48:11
0.7296 ریال9:40:10
0.7298 ریال9:39:11
0.7296 ریال9:37:08
0.7295 ریال9:34:09
0.7294 ریال9:28:10
0.7297 ریال9:27:12
0.7294 ریال9:26:08
0.7296 ریال9:25:10
0.7295 ریال9:22:08
0.7294 ریال9:21:12
0.7298 ریال9:19:09
0.7297 ریال9:18:12
0.7295 ریال9:17:08
0.7298 ریال9:15:14
0.7295 ریال9:14:09
0.7296 ریال9:08:09
0.7297 ریال9:07:09
0.7295 ریال9:06:11
0.7298 ریال9:05:10
0.7297 ریال9:01:10
0.7296 ریال9:00:19
0.7294 ریال8:52:09
0.7293 ریال8:51:11
0.7297 ریال8:49:09
0.7296 ریال8:48:12
0.7294 ریال8:47:08
0.7296 ریال8:46:09
0.7294 ریال8:44:10
0.7297 ریال8:43:09
0.7296 ریال8:42:11
0.7294 ریال8:41:08
0.7296 ریال8:40:11
0.7297 ریال8:38:08
0.7296 ریال8:37:08
0.7294 ریال8:32:10
0.7295 ریال8:31:09
0.7293 ریال8:30:15
0.7294 ریال8:29:09
0.7293 ریال8:28:09
0.7292 ریال8:27:11
0.7293 ریال8:26:08
0.7294 ریال8:25:10
0.7293 ریال8:23:09
0.7294 ریال8:21:12
0.7295 ریال8:14:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات