SGD/USD - دلار سنگاپور / دلار آمریکا

  • نرخ فعلی:0.7345
  • بالاترین قیمت روز:0.736
  • پایین ترین قیمت روز:0.734
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7346
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.7343
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7345 ریال15:11:20
0.7347 ریال15:05:14
0.7349 ریال14:56:12
0.7348 ریال14:53:14
0.7346 ریال14:50:23
0.7345 ریال14:48:02
0.7343 ریال14:38:19
0.7344 ریال14:29:49
0.7342 ریال14:26:20
0.7345 ریال14:23:18
0.7342 ریال14:17:18
0.7341 ریال14:11:16
0.7343 ریال14:05:16
0.7344 ریال13:59:10
0.7342 ریال13:50:28
0.7344 ریال13:47:34
0.7343 ریال13:44:29
0.7344 ریال13:35:34
0.7346 ریال13:32:33
0.7345 ریال13:29:29
0.7343 ریال13:26:21
0.7345 ریال13:20:22
0.7346 ریال13:17:30
0.7343 ریال13:14:15
0.7344 ریال13:05:23
0.7343 ریال12:59:21
0.7342 ریال12:56:34
0.734 ریال12:50:39
0.7343 ریال12:41:40
0.7346 ریال12:38:14
0.7347 ریال12:29:26
0.7348 ریال12:26:58
0.735 ریال12:24:40
0.7348 ریال12:14:16
0.7346 ریال12:11:19
0.7345 ریال12:04:31
0.7346 ریال12:02:21
0.7348 ریال11:56:22
0.7347 ریال11:50:52
0.7346 ریال11:47:47
0.7348 ریال11:41:29
0.7349 ریال11:39:36
0.7348 ریال11:35:59
0.7345 ریال11:25:29
0.7346 ریال11:17:32
0.7343 ریال11:05:28
0.7345 ریال11:02:31
0.7343 ریال10:56:46
0.7342 ریال10:50:31
0.7345 ریال10:41:19
0.7348 ریال10:38:06
0.7349 ریال10:29:15
0.7351 ریال10:26:50
0.7353 ریال10:23:12
0.7352 ریال10:14:10
0.7355 ریال10:05:11
0.7354 ریال10:02:18
0.7352 ریال9:56:15
0.7355 ریال9:50:41
0.7352 ریال9:44:02
0.735 ریال9:41:48
0.7352 ریال9:35:16
0.7355 ریال9:26:03
0.7352 ریال9:17:38
0.7353 ریال9:14:11
0.7354 ریال8:59:14
0.7355 ریال8:56:11
0.7357 ریال8:50:37
0.7356 ریال8:47:00
0.7359 ریال8:44:01
0.7355 ریال8:41:12
0.7358 ریال8:38:08
0.7357 ریال8:29:03
0.7358 ریال8:23:05
0.7356 ریال8:20:27
0.7358 ریال8:14:00
0.7359 ریال8:11:08
0.7357 ریال8:04:59
0.7359 ریال8:02:08
0.736 ریال7:58:55
0.7358 ریال7:53:41
0.7359 ریال7:49:56
0.7358 ریال7:47:37
0.7359 ریال7:43:58
0.7356 ریال7:41:04
0.736 ریال7:32:05
0.7358 ریال7:26:06
0.7357 ریال7:23:13
0.7359 ریال7:11:04
0.7357 ریال7:08:03
0.7358 ریال7:05:45
0.7356 ریال6:59:28
0.7357 ریال6:52:57
0.7356 ریال6:47:26
0.7359 ریال6:41:07
0.7356 ریال6:35:06
0.7357 ریال6:32:38
0.7356 ریال6:29:03
0.7354 ریال6:22:57
0.7353 ریال6:20:33
0.7351 ریال6:17:07
0.7354 ریال6:13:57
0.735 ریال6:08:28
0.7352 ریال6:02:39
0.7353 ریال5:59:20
0.7351 ریال5:56:10
0.7352 ریال5:50:40
0.7351 ریال5:43:59
0.7355 ریال5:41:14
0.7352 ریال5:38:38
0.7354 ریال5:34:59
0.735 ریال5:28:58
0.7351 ریال5:26:07
0.735 ریال5:10:59
0.7349 ریال5:08:26
0.7352 ریال5:04:59
0.7354 ریال4:58:59
0.7351 ریال4:56:08
0.7353 ریال4:52:58
0.7351 ریال4:47:03
0.7352 ریال4:34:58
0.735 ریال4:32:38
0.7349 ریال4:23:00
0.735 ریال4:20:35
0.7349 ریال4:10:59
0.7351 ریال4:02:02
0.7352 ریال3:59:27
0.7351 ریال3:53:01
0.7353 ریال3:46:58
0.7347 ریال3:41:01
0.7348 ریال3:37:53
0.735 ریال3:34:56
0.7348 ریال3:28:53
0.7347 ریال3:26:04
0.735 ریال3:19:57
0.7349 ریال3:17:01
0.7347 ریال3:08:18
0.7348 ریال2:55:57
0.7349 ریال2:53:29
0.7347 ریال2:49:56
0.7349 ریال2:41:22
0.7346 ریال2:37:53
0.7349 ریال2:35:26
0.7348 ریال2:29:28
0.7345 ریال2:23:34
0.7347 ریال2:17:20
0.7346 ریال2:13:51
0.7345 ریال2:11:24
0.7347 ریال2:02:07
0.7346 ریال1:56:24
0.7345 ریال1:52:53
0.7344 ریال1:49:56
0.7347 ریال1:43:53
0.7346 ریال1:38:24
0.7347 ریال1:35:27
0.7345 ریال1:32:00
0.7347 ریال1:26:02
0.7348 ریال1:14:00
0.7346 ریال1:11:17
0.7348 ریال1:09:37
0.7344 ریال0:58:49
0.7345 ریال0:55:55
0.7344 ریال0:52:59
0.7345 ریال0:50:35
0.7343 ریال0:47:23
0.7345 ریال0:41:05
0.7347 ریال0:37:53
0.7345 ریال0:34:58
0.7344 ریال0:32:32
0.7343 ریال0:29:24
0.7342 ریال0:26:01
0.7343 ریال0:22:58
0.7346 ریال0:19:56
0.7345 ریال0:04:50
0.7346 ریال0:02:11
نظرات