کالایاب
شاخص یاب

SGD/IDR Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,131 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 112.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,171 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 152.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,285 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 266.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,352 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 333.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.33%