شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SGD/IDR Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,335 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,299 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 36.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,264 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 71.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.7%