شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SG Copper X3 Daily Short USD

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 142.08 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 142.08 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 138 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.08 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 132 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.08 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.64%