صفحات مرتبط

سکه امامی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سکه امامی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,113,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 44,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,062,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 94,833 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.79%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,095,097 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 62,403 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,996,232 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 161,268 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.34%