سکه امامی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,864,308 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 79,692 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.73%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,996,115 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 52,115 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,080,114 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 136,114 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,763,058 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 180,942 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.68%