صفحات مرتبط

سکه امامی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,125,125 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9,625 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,131,100 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15,600 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,078,096 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 37,404 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,861,325 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 254,175 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.14%