صفحات مرتبط

سکه امامی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 15,190,182 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9,818 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15,136,480 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 63,520 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14,655,123 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 544,877 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,822,223 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,377,777 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.97%