صفحات مرتبط
شاخص یاب

سکه امامی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 41,412,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 867,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 46,558,125 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,278,125 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 41,204,730 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,075,270 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 31,934,684 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10,345,316 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 32.4%