کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

سکه امامی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 46,632,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 382,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.83%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 46,119,565 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 130,435 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 47,982,754 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,732,754 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 45,089,928 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,160,072 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.57%