سکه امامی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,796,923 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 95,077 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,685,222 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 206,778 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,353,805 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 538,195 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,213,657 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 678,343 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.05%