صفحات مرتبط

سکه امامی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,999,625 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 45,375 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,984,722 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 60,278 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,893,437 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 151,563 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,533,197 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 511,803 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.44%