صفحات مرتبط

سکه امامی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 19,753,077 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 606,923 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19,643,958 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 716,042 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17,839,648 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,520,352 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,177,379 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,182,621 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25.85%