کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

سکه امامی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 41,857,273 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 117,273 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.28%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 41,817,917 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 77,917 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 44,373,194 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,633,194 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 45,999,712 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,259,712 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.21%