سکه امامی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,933,167 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 116,833 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.98%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,910,885 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 139,115 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,691,844 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 358,156 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,388,961 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 661,039 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.8%