صفحات مرتبط
preload

سکه امامی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سکه امامی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,006,583 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 110,417 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.79%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,978,120 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 138,880 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,263,566 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 853,434 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,719,377 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,397,623 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.99%