سکه امامی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,258,750 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 128,250 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,185,875 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 201,125 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,105,447 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 281,553 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,017,631 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 369,369 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.35%