صفحات مرتبط

سکه امامی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,173,385 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 22,615 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,110,673 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 85,327 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.7%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,008,279 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 187,721 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,710,867 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 485,133 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.14%