صفحات مرتبط

سکه امامی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,081,769 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 56,231 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,054,173 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 83,827 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.7%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,091,058 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 46,942 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.39%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,992,930 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 145,070 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.21%