صفحات مرتبط

سکه امامی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,080,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 24,667 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,842,542 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 213,458 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,477,435 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 578,565 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,280,958 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 775,042 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.31%