صفحات مرتبط

سکه امامی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,157,231 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 50,231 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,147,444 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 40,444 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,099,076 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,924 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,089,547 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17,453 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.14%