شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سکه امامی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 43,995,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,895,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 42,424,800 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,465,200 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40,799,718 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,090,282 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 42,003,537 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,886,463 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.25%