صفحات مرتبط
شاخص یاب

سکه امامی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,355,714 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 25,714 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 35,415,690 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,914,310 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 28,338,103 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8,991,897 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 31.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 23,346,468 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13,983,532 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 59.9%