صفحات مرتبط

سکه امامی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,086,417 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 121,417 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.94%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,815,750 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 149,250 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,463,630 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 501,370 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,275,458 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 689,542 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.62%