صفحات مرتبط

سکه امامی

  • نرخ فعلی:15,120,000
  • بالاترین قیمت روز:15,130,000
  • پایین ترین قیمت روز:15,050,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:150,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.3%
  • نرخ بازگشایی بازار:15,050,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۰۳
  • نرخ روز گذشته:15,025,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.63%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:95,000

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
15,120,000 ریال14:03:32
15,115,000 ریال14:03:29
15,120,000 ریال14:02:54
15,125,000 ریال14:02:40
15,130,000 ریال14:00:36
15,120,000 ریال13:47:21
15,110,000 ریال13:38:55
15,105,000 ریال13:36:38
15,100,000 ریال13:31:31
15,105,000 ریال13:28:46
15,100,000 ریال13:28:28
15,095,000 ریال13:18:10
15,090,000 ریال13:17:51
15,095,000 ریال13:14:43
15,090,000 ریال13:09:19
15,085,000 ریال13:07:18
15,078,000 ریال13:04:11
15,080,000 ریال13:03:22
15,085,000 ریال12:59:51
15,090,000 ریال12:47:24
15,095,000 ریال12:44:10
15,085,000 ریال12:38:08
15,083,000 ریال12:34:37
15,084,000 ریال12:33:58
15,085,000 ریال12:33:46
15,084,000 ریال12:33:43
15,085,000 ریال12:32:19
15,087,000 ریال12:32:06
15,088,000 ریال12:29:02
15,085,000 ریال12:28:10
15,075,000 ریال12:15:40
15,090,000 ریال11:55:10
15,075,000 ریال11:54:23
15,065,000 ریال11:50:38
15,080,000 ریال11:45:42
15,072,000 ریال11:42:08
15,075,000 ریال11:41:50
15,085,000 ریال11:41:37
15,080,000 ریال11:41:35
15,085,000 ریال11:40:16
15,087,000 ریال11:39:10
15,085,000 ریال11:32:30
15,090,000 ریال11:31:55
15,075,000 ریال11:27:58
15,085,000 ریال11:26:28
15,095,000 ریال11:25:51
15,090,000 ریال11:25:49
15,088,000 ریال11:25:05
15,080,000 ریال11:23:31
15,085,000 ریال11:22:38
15,082,000 ریال11:21:31
15,085,000 ریال11:20:34
15,080,000 ریال11:19:50
15,082,000 ریال11:19:31
15,085,000 ریال11:19:04
15,088,000 ریال11:18:59
15,095,000 ریال11:18:00
15,090,000 ریال11:16:01
15,085,000 ریال11:15:40
15,090,000 ریال11:15:25
15,085,000 ریال11:13:12
15,090,000 ریال11:12:59
15,075,000 ریال11:04:46
15,080,000 ریال11:04:32
15,095,000 ریال11:01:24
15,085,000 ریال11:01:07
15,075,000 ریال10:48:16
15,065,000 ریال10:46:37
15,060,000 ریال10:46:09
15,065,000 ریال10:45:38
15,055,000 ریال10:43:10
15,060,000 ریال10:42:49
15,055,000 ریال10:32:07
15,050,000 ریال10:00:14
نظرات