کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

سکه امامی

  • نرخ فعلی:41,670,000
  • بالاترین قیمت روز:42,500,000
  • پایین ترین قیمت روز:41,560,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:180,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.6%
  • نرخ بازگشایی بازار:42,080,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۱۳:۵۲
  • نرخ روز گذشته:41,280,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.94%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:390,000