سکه امامی

  • نرخ فعلی:11,387,000
  • بالاترین قیمت روز:11,390,000
  • پایین ترین قیمت روز:11,372,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:9,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,138,400
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۱۷
  • نرخ روز گذشته:11,373,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:14,000

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
11,387,000 ریال13:17:43
11,386,000 ریال13:13:12
11,389,000 ریال13:12:33
11,383,000 ریال13:12:12
11,389,000 ریال13:11:32
11,385,000 ریال13:11:22
11,383,000 ریال13:09:43
11,379,000 ریال13:06:44
11,382,000 ریال13:05:01
11,379,000 ریال13:02:02
11,382,000 ریال13:01:02
11,384,000 ریال13:00:34
11,380,000 ریال12:53:22
11,389,000 ریال12:53:12
11,382,000 ریال12:52:12
11,383,000 ریال12:50:01
11,384,000 ریال12:49:22
11,382,000 ریال12:49:12
11,383,000 ریال12:48:01
11,385,000 ریال12:45:23
11,382,000 ریال12:45:01
11,385,000 ریال12:44:33
11,382,000 ریال12:43:12
11,383,000 ریال12:42:22
11,384,000 ریال12:42:01
11,385,000 ریال12:41:43
11,386,000 ریال12:40:44
11,384,000 ریال12:40:33
11,386,000 ریال12:40:01
11,387,000 ریال12:39:12
11,384,000 ریال12:38:01
11,385,000 ریال12:37:12
11,386,000 ریال12:36:11
11,388,000 ریال12:36:01
11,386,000 ریال12:35:33
11,388,000 ریال12:35:12
11,390,000 ریال12:28:12
11,387,000 ریال12:19:33
11,388,000 ریال12:12:42
11,387,000 ریال12:09:22
11,385,000 ریال12:08:42
11,387,000 ریال12:06:23
11,384,000 ریال12:05:43
11,385,000 ریال12:04:43
11,384,000 ریال12:02:42
11,386,000 ریال12:02:01
11,387,000 ریال12:01:01
11,388,000 ریال11:58:32
11,385,000 ریال11:52:23
11,387,000 ریال11:52:02
11,384,000 ریال11:50:43
11,382,000 ریال11:49:01
11,379,000 ریال11:46:12
11,380,000 ریال11:44:32
11,378,000 ریال11:42:12
11,375,000 ریال11:33:32
11,377,000 ریال11:33:11
11,378,000 ریال11:30:22
11,379,000 ریال11:28:12
11,378,000 ریال11:28:02
11,376,000 ریال11:27:22
11,375,000 ریال11:26:01
11,374,000 ریال11:22:42
11,375,000 ریال11:19:22
11,376,000 ریال11:18:43
11,377,000 ریال11:18:22
11,375,000 ریال11:14:43
11,377,000 ریال11:13:11
11,375,000 ریال11:10:22
11,374,000 ریال11:06:11
11,372,000 ریال10:57:12
11,375,000 ریال10:49:42
11,372,000 ریال10:41:12
11,375,000 ریال10:37:01
11,380,000 ریال10:23:11
11,384,000 ریال10:00:01
نظرات