سکه بهار آزادی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,166,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 33,333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,050,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 150,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,053,148 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 146,852 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,982,481 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 217,519 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.98%