کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

سکه بهار آزادی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,756,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 384,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.94%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,773,043 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 366,957 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 42,727,429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,587,429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 44,450,896 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,310,896 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.05%