صفحات مرتبط
شاخص یاب

سکه بهار آزادی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,095,455 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 904,545 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 35,707,273 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,292,727 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 35,543,415 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,456,585 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 37,005,743 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 994,257 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.69%