صفحات مرتبط

سکه بهار آزادی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سکه بهار آزادی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,748,889 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11,111 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,767,368 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7,368 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,797,857 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 37,857 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,719,545 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 40,455 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.35%