صفحات مرتبط

سکه بهار آزادی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,750,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,767,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,797,193 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 37,193 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,719,910 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 40,090 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.34%