شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سکه بهار آزادی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 42,819,167 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 129,167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 41,798,400 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 891,600 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40,436,761 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,253,239 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,215,517 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,474,483 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.58%