صفحات مرتبط

سکه بهار آزادی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سکه بهار آزادی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,212,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 222,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.86%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,204,167 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 214,167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.79%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,950,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 40,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,875,917 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 114,083 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.96%