سکه بهار آزادی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,884,444 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 65,556 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,985,238 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 35,238 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,084,375 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 134,375 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,762,103 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 187,897 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.75%