صفحات مرتبط
شاخص یاب

سکه بهار آزادی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 44,000,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 44,000,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40,685,676 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,314,324 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 31,478,378 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12,521,622 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 39.78%