صفحات مرتبط

سکه بهار آزادی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,775,714 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 65,714 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,787,857 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 77,857 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,649,423 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 60,577 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,351,776 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 358,224 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.16%