صفحات مرتبط
شاخص یاب

سکه بهار آزادی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 26,690,909 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 309,091 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 26,232,609 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 767,391 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.93%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 21,695,616 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,304,384 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 24.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,784,638 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8,215,362 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 43.73%