صفحات مرتبط

سکه بهار آزادی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,807,273 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,727 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,780,952 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 29,048 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,807,037 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,963 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,639,259 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 170,741 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.47%