سکه بهار آزادی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,712,727 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7,273 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,676,111 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 43,889 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,466,792 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 253,208 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,247,009 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 472,991 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.21%