صفحات مرتبط
شاخص یاب

سکه بهار آزادی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 41,683,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,326,667 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.58%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 39,917,273 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,092,727 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 33,843,043 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10,166,957 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 30.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 26,708,571 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17,301,429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 64.78%