صفحات مرتبط

سکه بهار آزادی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,921,818 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 111,818 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,798,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11,667 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14,347,910 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 462,090 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,452,370 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,357,630 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.09%