صفحات مرتبط

سکه بهار آزادی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سکه بهار آزادی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,685,455 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15,455 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,485,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 185,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,168,308 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 501,692 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,979,350 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 690,650 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.77%