صفحات مرتبط
preload

سکه بهار آزادی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,512,222 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 157,778 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,450,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 220,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,772,381 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 897,619 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,335,680 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,334,320 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.82%