صفحات مرتبط

سکه بهار آزادی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سکه بهار آزادی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,717,273 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 52,727 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,753,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,762,586 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,414 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,770,180 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 180 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%