کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

سکه بهار آزادی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 44,020,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 950,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 44,173,158 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 796,842 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40,770,448 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,199,552 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 39,770,918 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,199,082 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.07%