سکه بهار آزادی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,517,778 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 32,222 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.28%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,449,048 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 100,952 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.88%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,220,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 330,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.94%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,138,594 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 411,406 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.69%