صفحات مرتبط

سکه بهار آزادی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,886,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 46,667 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,852,222 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12,222 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,775,686 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 64,314 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,524,902 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 315,098 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.73%