صفحات مرتبط

سکه بهار آزادی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 19,002,308 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 597,692 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 18,923,800 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 676,200 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17,476,308 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,123,692 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 15,875,373 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,724,627 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23.46%