شاخص یاب

کرون سوئد / دلار

  • نرخ فعلی:0.1109
  • بالاترین قیمت روز:0.1113
  • پایین ترین قیمت روز:0.1104
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1112
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۲:۱۷
  • نرخ روز گذشته:0.1111
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک کرون سوئد / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون سوئد / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1109 ریال20:52:17
0.1108 ریال20:51:19
0.1109 ریال20:49:16
0.1108 ریال20:21:59
0.1107 ریال20:21:45
0.1108 ریال19:59:18
0.1107 ریال19:51:22
0.1108 ریال19:39:20
0.1107 ریال19:17:16
0.1108 ریال19:14:16
0.1107 ریال19:07:16
0.1108 ریال19:00:27
0.1107 ریال18:51:19
0.1108 ریال18:48:18
0.1107 ریال18:40:19
0.1106 ریال18:26:16
0.1107 ریال18:25:16
0.1106 ریال18:12:19
0.1105 ریال17:58:15
0.1104 ریال17:56:17
0.1105 ریال17:53:15
0.1104 ریال17:45:19
0.1105 ریال17:27:18
0.1106 ریال17:18:19
0.1105 ریال17:17:15
0.1106 ریال16:54:18
0.1105 ریال16:50:20
0.1104 ریال16:46:16
0.1105 ریال16:40:17
0.1106 ریال16:30:21
0.1107 ریال16:27:19
0.1106 ریال16:23:16
0.1107 ریال16:18:19
0.1106 ریال16:16:15
0.1107 ریال15:59:16
0.1108 ریال15:53:16
0.1109 ریال15:52:17
0.1108 ریال15:46:16
0.1109 ریال15:45:20
0.1108 ریال15:44:16
0.1109 ریال15:39:19
0.1108 ریال15:38:16
0.1109 ریال15:32:18
0.111 ریال15:30:24
0.1109 ریال15:21:20
0.1108 ریال15:14:14
0.1109 ریال15:10:18
0.1108 ریال14:45:19
0.1109 ریال14:41:15
0.1108 ریال14:40:18
0.1109 ریال14:14:15
0.111 ریال14:10:18
0.1109 ریال14:05:17
0.111 ریال14:03:20
0.1109 ریال13:58:15
0.111 ریال13:49:16
0.1111 ریال13:48:20
0.111 ریال13:45:20
0.1111 ریال13:37:16
0.111 ریال13:36:20
0.1111 ریال13:29:16
0.111 ریال13:15:21
0.1111 ریال13:14:16
0.111 ریال13:04:16
0.1111 ریال13:03:20
0.111 ریال12:57:18
0.1111 ریال12:56:16
0.111 ریال12:34:17
0.1109 ریال12:33:19
0.111 ریال11:53:17
0.1109 ریال11:47:16
0.111 ریال11:44:17
0.1109 ریال11:36:19
0.111 ریال11:34:16
0.1109 ریال11:32:18
0.111 ریال11:25:17
0.1109 ریال11:22:15
0.111 ریال11:07:16
0.1109 ریال11:04:16
0.1108 ریال11:00:28
0.1107 ریال10:58:15
0.1108 ریال10:57:18
0.1107 ریال10:56:15
0.1108 ریال10:40:17
0.1107 ریال10:38:14
0.1108 ریال10:33:19
0.1109 ریال10:29:14
0.1108 ریال10:13:14
0.1109 ریال10:11:14
0.1108 ریال10:10:17
0.1109 ریال10:09:16
0.1108 ریال10:04:13
0.1107 ریال10:02:16
0.1108 ریال10:00:26
0.1107 ریال9:38:14
0.1108 ریال9:28:13
0.1109 ریال7:17:12
0.111 ریال7:16:12
0.1109 ریال7:13:12
0.111 ریال7:06:15
0.1109 ریال6:51:15
0.111 ریال5:57:14
0.1111 ریال5:46:11
0.111 ریال5:35:12
0.1111 ریال4:56:10
0.1112 ریال4:55:11
0.1111 ریال4:50:13
0.111 ریال4:41:10
0.1111 ریال3:30:13
0.1112 ریال3:28:09
0.1111 ریال3:25:11
0.1112 ریال3:24:11
0.1111 ریال3:23:09
0.1112 ریال3:21:11
0.1111 ریال3:17:09
0.1112 ریال3:14:08
0.1111 ریال3:06:11
0.1112 ریال3:04:09
0.1111 ریال3:03:11
0.1112 ریال1:07:07
0.1113 ریال1:01:08
0.1112 ریال0:58:08
0.1113 ریال0:55:09
0.1112 ریال0:53:07
0.1113 ریال0:49:07
0.1112 ریال0:48:09
0.1113 ریال0:47:08
0.1112 ریال0:45:12
0.1113 ریال0:44:08
0.1112 ریال0:41:07
0.1113 ریال0:38:07
0.1112 ریال0:36:10
0.1113 ریال0:34:08
0.1112 ریال0:32:08
نظرات