شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Schroder International Selection Fund Japanese Opp

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,735 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.153 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.82%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,733 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12.153 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.71%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,648 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 72.847 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,589 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 131.847 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.3%