کالایاب
شاخص یاب

Schroder International Selection Fund Japanese Opp

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,466 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.249 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,522 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 47.751 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,546 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 71.751 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,587 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 112.751 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.65%