کالایاب
شاخص یاب

SBERBANK – S&P 500 INAV

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,022 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.18 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,018 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12.18 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,009 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21.18 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,009 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.18 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.1%