شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ریال عربستان | خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 30,680 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 340 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 30,563 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 223 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 31,106 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 766 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 33,987 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,647 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.02%