شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

هزار وون کره جنوبی سنا / حواله فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 96,174 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,787 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 94,588 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,201 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 94,073 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,686 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 90,920 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,467 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.61%