کالایاب
شاخص یاب

هزار وون کره جنوبی سنا / حواله خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 96,513 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,035 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 96,513 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,035 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 84,194 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14,354 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 73,026 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25,522 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 34.95%