صفحات مرتبط

فروش دلار سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک فروش دلار سنا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,737 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 170 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 37,749 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 158 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 37,522 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 385 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 37,609 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 298 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.79%