صفحات مرتبط
preload

دلار سنا / فروش  

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار سنا / فروش   در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 41,544 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 436 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 41,250 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 730 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40,259 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,721 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 39,101 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,879 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.36%