صفحات مرتبط

دلار سنا / فروش  

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 46,383 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,659 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.71%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 46,096 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,372 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 43,783 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 941 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,784 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,940 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.04%