صفحات مرتبط

فروش دلار سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,445 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 60 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 37,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 115 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 37,512 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 127 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38,109 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 724 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.94%