صفحات مرتبط

فروش دلار سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک فروش دلار سنا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,341 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 149 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 37,325 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 165 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.44%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 37,438 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 52 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 37,872 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 382 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.02%