سامانه سنا دلار فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,955 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,334 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 39,406 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,785 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 37,955 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 334 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 36,726 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 895 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.44%