صفحات مرتبط

سامانه سنا دلار فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,471 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 169 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 37,490 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 188 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,050 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 748 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 37,685 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 383 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.03%