سامانه سنا دلار فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,363 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 683 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.83%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 36,833 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,213 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 36,095 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,951 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 35,578 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,468 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.94%