صفحات مرتبط

فروش دلار سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک فروش دلار سنا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,327 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 132 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 37,320 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 139 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 37,438 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 37,875 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 416 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.11%