صفحات مرتبط

دلار سنا / فروش  

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 49,823 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 49,823 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 47,010 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,813 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.98%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 44,526 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,297 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.9%