صفحات مرتبط

فروش دلار سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک فروش دلار سنا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,989 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 64 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 38,787 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 138 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,191 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 734 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 37,820 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,105 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.92%