کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

دلار سنا / فروش  

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 118,396 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,840 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.58%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 118,878 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,322 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 127,788 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11,232 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 132,116 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15,560 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.35%