شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار سنا / فروش  

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 122,016 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,784 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.92%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 118,829 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7,971 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.71%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 114,990 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11,810 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 118,835 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,965 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.7%