سامانه سنا دلار فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,139 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 257 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.68%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 38,040 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 158 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,608 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 726 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 37,209 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 673 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.81%