صفحات مرتبط

دلار سنا / فروش  

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار سنا / فروش   در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,080 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 44 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 39,709 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 415 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,833 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,291 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38,185 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,939 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.08%