صفحات مرتبط

فروش دلار سنا

قیمت دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
دلار آزاد 37,480 (0.13%) 50 37,480 37,560 ۱۳:۲۵
دلار حواله 37760 (0.11%) 40 37755 37805 ۱۸:۲۹
دلار پاساژ افشار 37,370 (0%) 0 37,360 37,400 ۱۶:۵۴
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
دلار سنا 37,385 (0.17%) 62 37,286 37,405 ۱۸:۰۱
دلار مبادله ای 32,444 (0.01%) 4 32,444 32,444 ۹:۰۱
دلار سبزه میدان 37,390 (0.03%) 10 37,360 37,400 ۱۳:۰۲

دلار آزاد

 • نرخ فعلی : 37,480
 • بالاترین قیمت روز : 37,560
 • پایین ترین قیمت روز : 37,480
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 80
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 3,752
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۲۵
 • نرخ روز گذشته : 37,530
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 50
جدول نرخ های امروز زمان
37,480 ریال 13:25:25
37,480 ریال 13:24:15
37,560 ریال 13:05:23
37,550 ریال 11:25:23
37,560 ریال 11:00:18
37,520 ریال 10:00:22

دلار حواله

 • نرخ فعلی : 37760
 • بالاترین قیمت روز : 37805
 • پایین ترین قیمت روز : 37755
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 15
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 37,805
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۲۹
 • نرخ روز گذشته : 37,800
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.11%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 40
جدول نرخ های امروز زمان
37,760 ریال 18:29:17
37,755 ریال 15:10:23
37,765 ریال 13:17:19
37,770 ریال 12:47:24
37,785 ریال 12:22:17
37,795 ریال 11:33:17
37,805 ریال 11:14:16

دلار سنا

 • نرخ فعلی : 37,385
 • بالاترین قیمت روز : 37,405
 • پایین ترین قیمت روز : 37,286
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 119
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 37,286
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۰۱
 • نرخ روز گذشته : 37,323
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 62
جدول نرخ های امروز زمان
37,385 ریال 18:01:29
37,341 ریال 16:01:30
37,338 ریال 15:01:30
37,349 ریال 14:01:28
37,359 ریال 13:01:29
37,392 ریال 12:01:25
37,379 ریال 11:01:27
37,405 ریال 10:01:20
37,286 ریال 9:01:16

دلار مبادله ای

 • نرخ فعلی : 32,444
 • بالاترین قیمت روز : 32,444
 • پایین ترین قیمت روز : 32,444
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 32,444
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۹:۰۱
 • نرخ روز گذشته : 32,440
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4
جدول نرخ های امروز زمان
32,444 ریال 9:01:14

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال دلار آزاد

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 36,387 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,093 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 37,588 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 108 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 37,597 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 117 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 38,221 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 741 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 1.98%