لیر ترکیه سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,802 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 131 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,802 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 131 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,802 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 131 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,341 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,330 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.73%