کالایاب
شاخص یاب

لیر ترکیه سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 25,323 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 32 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 25,874 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 519 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 23,290 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,065 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 23,692 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,663 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.02%