شاخص یاب

لیر ترکیه سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 26 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 21,560 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 82923.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 26 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 21,560 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 82923.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 26 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21,560 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 82923.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 26 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21,560 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 82923.08%