شاخص یاب

لیر ترکیه سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18,855 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,837 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16,430 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6,262 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 38.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15,764 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6,928 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 43.95%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 15,157 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,535 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 49.71%