شاخص یاب

لیر ترکیه سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 26,939 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,270 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.95%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 26,378 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 709 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 21,149 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,520 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 20,447 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,222 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25.54%