شاخص یاب

کرون سوئد سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12,460 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 138444.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12,460 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 138444.44%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12,460 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 138444.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12,460 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 138444.44%