شاخص یاب

کرون سوئد سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 15,656 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 571 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.79%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15,397 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 312 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14,552 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 533 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,552 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 533 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.66%