کالایاب
شاخص یاب

کرون سوئد سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,547 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 144 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,384 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,757 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 646 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,385 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,018 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.61%