شاخص یاب

کرون سوئد سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 15,417 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,102 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,885 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,634 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,194 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,325 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 25.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,355 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,164 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 45.48%