فروش کرون سوئد سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,681 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 35 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.75%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,652 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 64 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,479 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 237 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,367 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 349 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.99%