شاخص یاب

روبل روسیه سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,912 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 288 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,759 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 441 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 25.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,630 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 570 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 34.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,538 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 662 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 43.04%