کالایاب
شاخص یاب

روبل روسیه سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,961 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 22 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,998 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 59 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,083 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 144 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,147 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 208 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.73%