شاخص یاب

روبل روسیه سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,275 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,285 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,090 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 196 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,002 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 284 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.19%