شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

روبل روسیه سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,012 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 100 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.97%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,984 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 128 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,912 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 200 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,984 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 128 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.45%