کالایاب
شاخص یاب

روبل روسیه سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,112 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 109 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,199 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 22 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,233 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,044 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 177 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.66%