فروش یکصد ین ژاپن سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 35,560 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 305 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.87%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 35,430 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 175 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 35,016 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 239 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 34,729 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 526 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.51%