کالایاب
شاخص یاب

صد ین ژاپن سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 121,357 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 118,700 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,657 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 109,296 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12,061 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 112,363 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8,994 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8%