صد ین ژاپن سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 43,707 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,093 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 43,468 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,332 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 43,602 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,198 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38,045 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,755 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.76%