شاخص یاب

صد ین ژاپن سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 121,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 121,556 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,444 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.83%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 105,021 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19,979 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 102,426 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22,574 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.04%