شاخص یاب

صد ین ژاپن سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 82,583 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11,983 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16.97%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 78,062 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7,462 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 79,368 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8,768 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 75,908 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,308 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.52%