فروش یکصد ین ژاپن سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 35,251 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 88 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 34,941 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 222 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 34,523 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 640 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 34,377 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 786 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.29%