شاخص یاب

صد ین ژاپن سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 101,802 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,703 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.7%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 101,337 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,238 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 107,496 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,397 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.39%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 102,515 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,416 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.41%