کالایاب
شاخص یاب

صد دینار عراق سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,024 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 153 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,075 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 204 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,775 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 904 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,230 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,359 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.77%