شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صد دینار عراق سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,986 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 420 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,759 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 647 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,752 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 654 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,102 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 304 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.01%