صد دینار عراق سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,295 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 52 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,225 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.56%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,167 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 76 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,141 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 102 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.25%