صد دینار عراق سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,998 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 23 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.58%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,904 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 117 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,893 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 128 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,536 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 485 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.72%