شاخص یاب

صد دینار عراق سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,470 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 102 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.82%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,685 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 113 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,743 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,829 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,743 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,829 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.03%