شاخص یاب

صد دینار عراق سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,006 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 512 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,006 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 512 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,006 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 512 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,303 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,215 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 97.95%