کالایاب
شاخص یاب

صد دینار عراق سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,105 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,175 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 70 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,899 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,206 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,582 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 523 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.94%