شاخص یاب

صد دینار عراق سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,693 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 536 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.85%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,170 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,013 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,484 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,327 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 25.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,860 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,703 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.6%