کالایاب
شاخص یاب

صد دینار عراق سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,291 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 199 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.79%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,562 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 470 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,832 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 740 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.67%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,894 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 198 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.82%