صد دینار عراق سنا / فروش

  • نرخ فعلی:3,911
  • بالاترین قیمت روز:3,911
  • پایین ترین قیمت روز:3,911
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳ اسفند
  • نرخ روز گذشته:3,911
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

جدول نرخ های امروز

زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات