کالایاب
شاخص یاب

پوند سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 160,752 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,610 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 163,227 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6,085 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.87%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 173,657 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16,515 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 169,222 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12,080 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.69%