فروش پوند سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک فروش پوند سنا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 52,491 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 71 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 51,402 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,160 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 50,096 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,466 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 49,201 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,361 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.83%