شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 141,742 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 554 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 141,032 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,264 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 140,097 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,199 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 151,060 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8,764 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.16%