شاخص یاب

پوند سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 174,341 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13,859 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.95%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 161,218 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 26,982 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 149,835 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 38,365 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 25.6%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 131,804 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 56,396 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 42.79%