شاخص یاب

پوند سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 142,395 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6,123 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 139,572 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8,946 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 154,399 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,881 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 157,841 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9,323 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.28%