شاخص یاب

پوند سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 182,570 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9,630 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 181,373 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8,433 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.88%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 171,746 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,194 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 167,919 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,021 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.99%