کالایاب
شاخص یاب

پوند سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 168,420 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 916 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 171,218 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,882 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 152,870 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16,466 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 159,692 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9,644 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.04%