سامانه سنا یورو فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,841 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 960 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,256 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,545 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40,011 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,790 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 39,701 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,100 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.29%