صفحات مرتبط
شاخص یاب

یورو سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 103,986 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 24,723 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 23.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 97,534 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 31,175 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 31.96%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 97,053 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 31,656 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 32.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 91,684 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 37,025 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 40.38%