صفحات مرتبط

فروش یورو سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک فروش یورو سنا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 41,855 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 221 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.53%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 41,810 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 266 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 41,160 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 916 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,296 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 780 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.89%