صفحات مرتبط
شاخص یاب

یورو سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 163,967 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9,213 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.95%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 162,240 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7,486 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 125,358 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 29,396 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 122,421 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 32,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.41%