صفحات مرتبط

فروش یورو سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 43,456 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 759 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.75%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 43,271 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 944 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.18%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 42,180 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,035 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,421 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,794 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.75%