صفحات مرتبط

یورو سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 47,494 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 51 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 47,009 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 536 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 46,080 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,465 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 44,115 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,430 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.78%