صفحات مرتبط

فروش یورو سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک فروش یورو سنا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 41,857 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 81 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 41,834 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 104 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 41,190 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 748 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,270 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 668 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.62%