صفحات مرتبط

سامانه سنا یورو فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,098 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 32 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,402 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 272 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40,657 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 527 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 870 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.17%