شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 125,378 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,132 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 124,933 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,577 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 126,090 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 420 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 136,397 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9,887 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.82%