صفحات مرتبط

یورو سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 62,935 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 62,935 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 58,025 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,910 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 54,442 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8,493 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.6%