صفحات مرتبط
preload

یورو سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک یورو سنا / فروش در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 49,575 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 685 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 48,924 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,336 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.73%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 47,682 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,578 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 45,919 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,341 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.45%