سامانه سنا یورو فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 39,957 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 350 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 39,986 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 379 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.96%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 39,759 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 152 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 39,477 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 130 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.33%