کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

یورو سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 154,716 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,561 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 153,240 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 146,235 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6,920 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 140,658 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12,497 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.88%