کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

یورو سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 146,058 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,347 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 147,831 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,120 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 154,874 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12,163 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 150,575 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,864 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.51%