صفحات مرتبط

یورو سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 57,504 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,629 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.79%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 57,480 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,605 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.75%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 53,414 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,461 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 50,294 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,581 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.11%