صفحات مرتبط

سامانه سنا یورو فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,234 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 174 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,239 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 169 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 41,429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,021 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 40,914 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 506 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.25%