صفحات مرتبط

فروش یورو سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 41,498 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 318 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 41,301 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 515 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40,680 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,136 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.79%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,270 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 546 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.32%