سامانه سنا یورو فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 42,575 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 266 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.63%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 42,570 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 261 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 41,171 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,138 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 40,451 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,858 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.59%