صفحات مرتبط

فروش یورو سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک فروش یورو سنا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 46,742 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 256 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 46,377 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 109 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 44,807 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,679 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 43,015 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,471 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.07%