سامانه سنا یورو فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 41,043 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 547 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 41,343 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 847 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 41,749 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,253 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 40,831 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 335 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.83%