سامانه سنا یورو فروش

  • نرخ فعلی:40,586
  • بالاترین قیمت روز:40,901
  • پایین ترین قیمت روز:40,461
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲ اسفند
  • نرخ روز گذشته:40,586
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز گذشته

جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات