شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یووان چین سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 19,308 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 447 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 18,663 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 198 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17,457 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,404 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 17,846 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,015 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.69%