فروش یووان چین سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک فروش یووان چین سنا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,934 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 31 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.53%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,892 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,695 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 208 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,572 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 331 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.94%