کالایاب
شاخص یاب

یووان چین سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 20,110 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 20,197 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 87 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17,555 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,555 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,133 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,977 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.9%