فروش یووان چین سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,663 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,620 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 60 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,523 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 157 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,479 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 201 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.67%