کالایاب
شاخص یاب

یووان چین سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 19,805 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 289 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.46%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 20,486 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 392 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 21,103 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,009 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 19,420 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 674 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.47%