کالایاب
شاخص یاب

یووان چین سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17,315 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 194 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 17,629 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 120 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 18,926 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,417 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 19,925 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,416 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.8%