شاخص یاب

یووان چین سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,122 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,950 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,760 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,312 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,125 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,947 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,575 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,497 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.57%