شاخص یاب

یووان چین سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 20,815 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,633 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 21,025 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,843 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,353 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,829 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 15,997 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,185 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.66%