شاخص یاب

یووان چین سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16,485 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 481 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16,345 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 341 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 18,209 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,205 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,457 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 453 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.83%