فرانک سویس سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 53,873 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 21 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 53,718 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 134 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 46,151 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,701 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 42,695 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11,157 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.13%