شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فرانک سویس سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 116,491 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,509 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.87%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 114,910 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6,090 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 115,402 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,598 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 121,654 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 654 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.54%