شاخص یاب

فرانک سویس سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 144,089 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19,935 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13.84%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 130,077 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 33,947 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 26.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 122,892 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 41,132 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 33.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 108,918 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 55,106 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 50.59%