کالایاب
شاخص یاب

فرانک سویس سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 136,940 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5,245 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.98%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 135,869 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,174 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 127,707 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,988 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 123,251 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8,444 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.85%