شاخص یاب

فرانک سویس سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 145,374 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 527 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 140,833 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,014 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 132,058 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12,789 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 132,058 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12,789 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.68%