فروش فرانک سویس سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 41,497 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 458 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 41,263 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 224 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40,494 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 545 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 39,636 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,403 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.54%