کالایاب
شاخص یاب

فرانک سویس سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 132,668 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 668 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.51%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 133,460 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,460 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 138,161 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6,161 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.67%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 128,873 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,127 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.43%