فروش فرانک سویس سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,094 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 187 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,094 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 187 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 39,651 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 256 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 39,107 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 800 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.05%