کالایاب
شاخص یاب

دلار کانادا سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 101,595 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,304 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 104,933 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,642 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 92,565 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,726 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 97,458 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,833 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.91%