دلار کانادا سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,545 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 81 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 38,428 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 198 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,403 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 223 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 35,013 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,613 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.32%