شاخص یاب

دلار کانادا سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 113,318 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6,894 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 111,411 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,987 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 104,228 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,196 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 102,593 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,831 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.73%