فروش دلار کانادا سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 32,452 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 321 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.99%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31,834 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 939 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 30,918 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,855 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,912 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,861 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.56%