شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار کانادا سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 88,595 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6,881 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 88,007 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7,469 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 88,543 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6,933 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 94,589 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 887 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.94%