شاخص یاب

دلار کانادا سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 85,873 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,264 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 83,867 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,270 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 94,480 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,343 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.99%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 96,390 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,253 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.14%