شاخص یاب

دلار کانادا سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 108,974 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12,164 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 99,483 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 21,655 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 21.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 92,800 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 28,338 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 30.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 81,727 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 39,411 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 48.22%