فروش دلار کانادا سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 30,951 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 38 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31,043 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 130 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 29,864 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,049 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,460 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,453 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.93%