فروش دلار استرالیا سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 31,666 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 49 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31,232 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 483 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 30,297 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,418 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,598 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,117 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.15%