شاخص یاب

دلار استرالیا سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 87,434 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 732 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.84%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 86,258 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,908 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 83,347 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,819 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 89,754 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,588 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.8%