شاخص یاب

دلار استرالیا سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 95,994 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5,602 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.84%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 87,763 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13,833 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 85,240 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16,356 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 73,206 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28,390 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 38.78%