دلار استرالیا سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,325 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 614 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.63%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 38,325 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 614 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,325 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 614 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 32,029 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,682 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.74%