کالایاب
شاخص یاب

دلار استرالیا سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 79,192 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,053 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 78,564 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 425 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.54%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 83,673 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,534 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 90,552 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12,413 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.89%