فروش دلار استرالیا سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 30,596 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 374 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 30,196 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 26 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 29,331 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 891 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,276 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 946 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.23%