شاخص یاب

دلار استرالیا سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 98,577 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,493 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.59%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 100,632 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,548 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.73%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 97,973 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,889 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 96,004 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 80 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.08%