صفحات مرتبط

فروش درهم سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک فروش درهم سنا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,672 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,617 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 48 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,481 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 184 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,383 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 282 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.72%