صفحات مرتبط
شاخص یاب

درهم سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24,450 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,846 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15.73%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 22,722 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,574 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 24.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22,554 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,742 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 25.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 20,565 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,731 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 37.59%