صفحات مرتبط

فروش درهم سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک فروش درهم سنا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,262 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 80 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,240 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 102 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,280 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 62 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.6%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,390 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 48 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.46%