صفحات مرتبط

فروش درهم سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,259 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 46 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,296 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 83 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.81%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,288 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,481 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 268 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.62%