صفحات مرتبط

فروش درهم سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,387 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 42 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,380 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 49 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,310 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 119 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,327 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 102 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.99%