صفحات مرتبط
preload

درهم سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک درهم سنا / فروش در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,355 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 127 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,268 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 214 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,014 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 468 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,714 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 768 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.17%