سامانه سنا درهم فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,839 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 49 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,959 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 169 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,414 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 376 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,054 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 736 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.32%