صفحات مرتبط

درهم سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک درهم سنا / فروش در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,968 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 48 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,875 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 141 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,640 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 376 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,476 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 540 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.15%