صفحات مرتبط
شاخص یاب

درهم سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 32,855 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 951 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.89%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 32,488 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,318 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 31,004 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,802 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 30,510 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,296 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.8%