سامانه سنا درهم فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,557 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 199 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.89%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,313 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 443 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,966 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 790 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.93%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,776 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 980 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.02%