صفحات مرتبط
شاخص یاب

درهم سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 34,887 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13,534 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 63.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 36,371 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15,018 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 70.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 30,075 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8,722 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 40.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,094 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,741 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 36.25%