کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

درهم سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 31,013 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 696 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31,074 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 757 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 32,977 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,660 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 35,264 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,947 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.32%