سامانه سنا درهم فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,463 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 86 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.83%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,463 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 86 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.83%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,646 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 269 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,221 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 156 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.53%