صفحات مرتبط

درهم سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,752 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 380 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,723 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 351 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,006 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 366 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,434 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 938 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.2%