صفحات مرتبط

سامانه سنا درهم فروش

  • نرخ فعلی:10,261
  • بالاترین قیمت روز:10,350
  • پایین ترین قیمت روز:10,261
  • بیشترین مقدار نوسان روز:55
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.33%
  • نرخ بازگشایی بازار:10,350
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۰۱
  • نرخ روز گذشته:10,281
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
10,261 ریال18:01:18
10,263 ریال17:01:19
10,269 ریال15:01:19
10,268 ریال14:01:19
10,264 ریال13:01:18
10,292 ریال12:01:21
10,295 ریال10:01:18
10,350 ریال9:01:15
نظرات