صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 86 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 110,242 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 128188.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 86 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 110,242 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 128188.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 86 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 110,242 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 128188.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 86 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 110,242 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 128188.37%