سامانه سنا دلار خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,947 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 755 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.99%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 37,224 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,478 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 36,252 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,450 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 35,648 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,054 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.57%