سامانه سنا دلار خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,478 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,245 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 39,104 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,871 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 37,973 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 740 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.99%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 36,727 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 506 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.38%