صفحات مرتبط

دلار سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,734 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 36 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,473 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 297 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.73%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 39,530 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,240 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38,574 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,196 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.69%