صفحات مرتبط

دلار سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 46,359 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,838 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.96%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 45,132 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,065 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.79%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 44,699 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,498 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 42,546 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,651 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.28%