سامانه سنا دلار خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,915 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 205 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 38,022 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 312 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.83%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,588 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 878 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 37,251 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 459 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.23%