صفحات مرتبط

خرید دلار سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,696 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 177 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 37,693 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 180 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 37,476 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 397 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 37,568 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 305 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.81%