صفحات مرتبط

دلار سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار سنا / خرید در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 43,642 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 999 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 42,900 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,741 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 41,658 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,983 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 40,169 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,472 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.13%