صفحات مرتبط

سامانه سنا دلار خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,452 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 248 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 37,451 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 249 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,004 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 304 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.81%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 37,644 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 56 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.15%