صفحات مرتبط

دلار سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار سنا / خرید در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,841 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 203 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,580 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 464 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 39,655 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,389 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38,656 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,388 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.18%