صفحات مرتبط

خرید دلار سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک خرید دلار سنا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,947 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 38,779 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 180 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,164 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 795 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 37,785 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,174 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.11%