صفحات مرتبط

خرید دلار سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک خرید دلار سنا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,293 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 96 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 37,282 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 107 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 37,392 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 37,821 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 432 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.16%