صفحات مرتبط

سامانه سنا دلار خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,400 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 213 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 37,434 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 179 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 37,648 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 35 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 37,894 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 281 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.75%