صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 141,255 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8,109 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 139,249 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6,103 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 124,393 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8,753 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 120,476 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12,670 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.52%