صفحات مرتبط

خرید دلار سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,351 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 69 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 37,419 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 137 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 37,438 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 156 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38,042 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 760 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.04%