صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 123,739 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 31,042 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 33.49%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 107,107 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14,410 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 100,342 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,645 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 89,861 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,836 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.16%