کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

دلار سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 136,546 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,140 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.59%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 134,453 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 47 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 126,751 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,655 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 120,905 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13,501 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.17%