شاخص یاب

کرون سوئد سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,137 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 119 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,892 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 364 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,335 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,079 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,707 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,451 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.89%