کرون سوئد سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک کرون سوئد سنا / خرید در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,894 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,864 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 34 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.7%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,752 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 146 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,527 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 371 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.2%