کالایاب
شاخص یاب

کرون سوئد سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,495 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 116 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,662 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 283 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,542 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,163 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,169 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,790 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.73%