شاخص یاب

کرون سوئد سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,959 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 661 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.74%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,727 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,893 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14.87%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,995 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,625 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,603 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,017 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 37.89%