کالایاب
شاخص یاب

کرون سوئد سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,321 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,643 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 322 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,023 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,298 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,841 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 480 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.74%