کالایاب
شاخص یاب

کرون سوئد سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,077 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 86 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,428 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 437 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,902 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 911 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,971 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.15%