خرید کرون سوئد سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,661 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,634 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 33 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.71%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,467 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 200 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,342 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 325 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.49%