شاخص یاب

کرون سوئد سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,988 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 763 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,337 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,112 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14,208 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 983 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,624 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 399 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.02%