شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون سوئد سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,348 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,100 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.91%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,927 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,521 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12.75%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,322 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,126 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,752 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,696 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.43%