شاخص یاب

روبل روسیه سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,600 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,555 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 59 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.79%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,705 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 91 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,710 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 96 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.95%