کالایاب
شاخص یاب

روبل روسیه سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,690 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 141 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,779 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 52 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.92%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,868 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 37 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,924 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 93 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.08%