شاخص یاب

روبل روسیه سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,862 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 238 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,686 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 414 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 24.56%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,594 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 506 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 31.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,436 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 664 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 46.24%