کالایاب
شاخص یاب

روبل روسیه سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,888 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 112 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.93%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,945 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 55 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.83%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,993 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,839 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 161 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.75%