کالایاب
شاخص یاب

روبل روسیه سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,053 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 271 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,944 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 162 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,704 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 78 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,760 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.25%