کرون نروژ سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,985 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 159 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,940 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 204 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,849 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 295 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,621 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 523 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.32%