شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون نروژ سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,410 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 43 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,498 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,705 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 252 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,889 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,436 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.54%