خرید کرون نروژ سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,741 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 64 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,718 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 87 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,516 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 289 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,437 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 368 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.29%