کالایاب
شاخص یاب

کرون نروژ سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,004 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 141 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,532 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 669 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.83%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15,027 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,164 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,732 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 131 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.95%