شاخص یاب

کرون نروژ سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,253 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 259 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,004 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,698 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,704 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,433 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,439 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.18%