شاخص یاب

کرون نروژ سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 15,365 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 788 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15,282 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 705 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15,113 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 536 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,666 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 89 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.61%