شاخص یاب

کرون نروژ سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 15,587 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,039 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,303 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,323 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,358 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,268 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 24.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,248 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,378 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 35.74%