کالایاب
شاخص یاب

کرون نروژ سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,200 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,481 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 281 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.98%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,399 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,801 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,436 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 764 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.69%