شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صد دینار عراق سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,658 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 633 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,397 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 894 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,423 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 868 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,591 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 700 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.3%