شاخص یاب

صد دینار عراق سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,948 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,643 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,434 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,129 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 22.88%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,746 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,441 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,421 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,116 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.99%