کالایاب
شاخص یاب

صد دینار عراق سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,560 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,927 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 392 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,127 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 592 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,201 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 334 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.27%