شاخص یاب

صد دینار عراق سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,627 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 281 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,420 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 488 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,451 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 543 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,700 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 792 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.89%