کالایاب
شاخص یاب

صد دینار عراق سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,303 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,391 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 72 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,014 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 695 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,181 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.67%