شاخص یاب

صد دینار عراق سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,513 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,416 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,533 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,396 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 25.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,940 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,989 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 33.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,801 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,128 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 52.92%