صفحات مرتبط

یورو سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 45,519 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,701 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.74%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 45,915 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,305 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 45,629 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,591 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 43,804 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,416 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.8%