صفحات مرتبط
شاخص یاب

یورو سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 127,050 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,915 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 124,522 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6,443 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 136,238 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,273 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 126,098 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,867 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.86%