صفحات مرتبط

خرید یورو سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 43,115 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 290 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 42,924 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 481 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 41,855 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,550 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,275 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,130 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.16%