شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 126,848 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6,031 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.75%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 125,385 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7,494 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.98%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 125,422 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,457 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.95%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 134,625 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,746 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.31%