کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

یورو سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 143,766 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11,015 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 145,954 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13,203 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 153,541 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20,790 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 149,511 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16,760 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.63%