صفحات مرتبط

خرید یورو سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 41,394 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 326 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.79%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 41,153 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 567 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40,596 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,124 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,175 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 545 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.32%