صفحات مرتبط
شاخص یاب

یورو سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 101,201 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,485 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 96,356 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6,330 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 96,269 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6,417 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.67%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 88,183 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14,503 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.45%