صفحات مرتبط
شاخص یاب

یورو سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 152,074 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,112 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 155,841 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7,879 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 132,195 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15,767 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.93%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 126,263 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21,699 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.19%