صفحات مرتبط

سامانه سنا یورو خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,208 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 470 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,174 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 504 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 41,353 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 675 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 40,835 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 157 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.39%