کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

یورو سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 149,184 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 153,082 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,898 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.61%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 134,959 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14,225 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 139,174 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10,010 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.19%