سامانه سنا یورو خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 39,746 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 340 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.86%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 39,855 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 449 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 39,707 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 301 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 39,427 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.05%