صفحات مرتبط

سامانه سنا یورو خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,020 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 532 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,256 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 296 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40,544 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 40,944 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 392 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.97%