صفحات مرتبط
preload

یورو سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 49,476 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 355 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.72%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 48,731 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,100 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 47,252 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,579 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 45,649 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,182 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.16%