صفحات مرتبط

خرید یورو سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 41,836 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 499 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 41,787 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 548 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 41,131 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,204 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.93%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,192 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,143 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.77%