سامانه سنا یورو خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,432 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,605 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.97%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,124 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,913 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 39,907 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,130 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 39,631 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,406 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.07%