سامانه سنا یورو خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,797 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 435 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 41,204 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 842 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 41,722 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,360 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 40,760 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 398 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.99%