صفحات مرتبط

یورو سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 46,784 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 626 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 45,998 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,412 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 45,732 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,678 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.67%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 43,904 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,506 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.99%