صفحات مرتبط

یورو سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 58,010 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,983 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 57,541 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,514 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 53,180 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,847 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 49,944 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,083 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.18%