سامانه سنا یورو خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 42,483 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 117 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.28%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 42,502 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 136 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 41,048 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,318 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 40,353 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,013 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.99%