صفحات مرتبط

خرید یورو سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 44,908 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 44,780 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 122 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 43,253 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,649 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.81%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,989 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,913 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.94%