فرانک سویس سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 52,188 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,319 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.53%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 46,817 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6,690 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 42,428 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11,079 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 40,735 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12,772 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 31.35%