فرانک سویس سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 54,051 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5,149 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.53%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 54,051 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,149 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 54,051 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,149 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 46,826 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,076 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.43%