خرید فرانک سویس سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,008 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 155 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,010 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 153 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 39,580 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 583 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38,977 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,186 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.04%