کالایاب
شاخص یاب

فرانک سویس سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 126,487 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 131,208 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,721 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.73%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 115,397 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11,090 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 121,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,820 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.96%