شاخص یاب

فرانک سویس سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 133,988 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7,012 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 122,919 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18,081 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14.71%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 116,570 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 24,430 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 100,496 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 40,504 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 40.3%