شاخص یاب

فرانک سویس سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 108,064 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,195 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 104,954 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,305 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 116,586 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6,327 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 121,412 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11,153 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.12%