کالایاب
شاخص یاب

فرانک سویس سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 123,089 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15,220 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 125,608 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17,739 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.44%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 132,611 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 24,742 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22.94%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 128,965 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21,096 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.56%