شاخص یاب

فرانک سویس سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 131,357 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5,311 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 135,101 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9,055 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.18%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 135,053 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9,007 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 130,824 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,778 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.79%