شاخص یاب

دلار کانادا سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 108,526 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11,184 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 99,804 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19,906 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 92,309 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 27,401 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 29.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 81,554 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 38,156 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 46.79%