شاخص یاب

دلار کانادا سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 108,615 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13,967 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 107,946 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13,298 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 103,850 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9,202 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 101,522 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,874 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.26%