شاخص یاب

دلار کانادا سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 91,934 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,409 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.71%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 91,380 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,963 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 87,197 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8,146 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 95,008 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 335 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.35%