کالایاب
شاخص یاب

دلار استرالیا سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 89,884 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,875 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 92,371 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,362 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.96%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 95,594 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,585 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 89,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,324 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.5%