شاخص یاب

دلار استرالیا سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 96,536 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6,692 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.93%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 89,577 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13,651 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 84,356 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18,872 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 73,666 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 29,562 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 40.13%