شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار استرالیا سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 86,805 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,847 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 83,614 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 344 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 78,764 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,194 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 80,632 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,326 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.12%