کالایاب
شاخص یاب

دلار استرالیا سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 78,936 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 901 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 80,381 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,346 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 86,033 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,998 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 90,468 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12,433 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.93%