دلار استرالیا سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 31,965 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31,801 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 164 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 31,457 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 508 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 30,272 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,693 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.59%