شاخص یاب

دلار استرالیا سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 77,315 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,033 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.92%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 75,605 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,743 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 84,641 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,293 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 87,369 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,021 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.74%