کالایاب
شاخص یاب

دلار استرالیا سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 89,177 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 92,982 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,805 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 82,126 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,051 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 88,063 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,114 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.27%