خرید دلار استرالیا سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 31,472 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 50 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 30,939 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 483 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.56%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 30,037 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,385 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,403 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,019 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.87%