خرید دلار استرالیا سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 30,436 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 351 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 30,050 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 35 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 29,152 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 933 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,111 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 974 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.35%