دلار استرالیا سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,437 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 99 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 37,994 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 344 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.91%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,024 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 314 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 34,271 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,067 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.87%