شاخص یاب

دلار استرالیا سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 97,674 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12,137 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 98,291 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12,754 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14.91%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 96,047 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10,510 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 93,549 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8,012 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.37%