سامانه سنا درهم خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,490 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 164 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,223 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 431 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,929 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 725 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,749 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 905 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.28%