سامانه سنا درهم خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,407 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 84 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,453 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 130 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,650 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 327 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.17%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,230 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 93 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.91%