صفحات مرتبط

درهم سنا / خرید 

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14,208 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14,208 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,144 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,064 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,319 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,889 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.33%