صفحات مرتبط

درهم سنا / خرید 

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک درهم سنا / خرید  در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,956 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 28 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,852 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 132 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,624 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 360 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.39%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,464 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 520 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.97%