کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

درهم سنا / خرید 

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 34,204 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 35,579 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,375 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 31,216 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,988 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 31,780 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,424 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.63%