سامانه سنا درهم خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,841 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 301 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.86%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,935 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 395 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.75%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,440 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 100 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,064 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 476 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.73%