صفحات مرتبط

سامانه سنا درهم خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,234 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 42 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,258 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.18%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,516 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 240 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 57 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.55%