صفحات مرتبط
شاخص یاب

درهم سنا / خرید 

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,345 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,018 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.71%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 36,480 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,153 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 29,858 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,469 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 28,993 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,334 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.85%