صفحات مرتبط
preload

درهم سنا / خرید 

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک درهم سنا / خرید  در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,355 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 131 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,266 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 220 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,010 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 476 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,709 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 777 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.26%