صفحات مرتبط
شاخص یاب

درهم سنا / خرید 

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 25,426 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,481 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 23,059 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,848 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 21.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22,847 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,060 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 20,922 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,985 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 33.39%