شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

درهم سنا / خرید 

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 30,198 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 184 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 30,015 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 30,138 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 124 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 32,056 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,042 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.8%