صفحات مرتبط

درهم سنا / خرید 

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,958 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 31 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.28%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,866 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 123 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,632 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 357 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,469 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 520 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.97%