صفحات مرتبط

درهم سنا / خرید 

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,748 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 430 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.49%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,712 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 394 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,001 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 317 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 889 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.78%